Etablerer kulturlandskapspris og klimapris for landbruket

Fylkestinget har vedtatt å etablere to prisar i samarbeid med Statsforvaltaren i Vestland: klima- og miljøprisen for landbruket i Vestland og kulturlandskapsprisen i Vestland.

SKAL AUKE MERKSEMDA: Dei nye prisane skal vere med å auke merksemda om gode klima- og miljøvennlege tiltak i landbruket, og kunnskap om kulturlandskap og -verdiar (Illustrasjonsfoto frå Mo og Øyrane vgs: Vestland fylkeskommune)
SKAL AUKE MERKSEMDA: Dei nye prisane skal vere med å auke merksemda om gode klima- og miljøvennlege tiltak i landbruket, og kunnskap om kulturlandskap og -verdiar (Illustrasjonsfoto frå Mo og Øyrane vgs: Vestland fylkeskommune)

- Vi ønskjer med desse prisane å auke merksemda om gode klima- og miljøvennlege tiltak i landbruket, og kunnskap om kulturlandskap og -verdiar. Prisen skal vere ei påskjønning for særskilt innsats innan dei to felta som prisane representerer, i håp om at innsatsen også inspirerer andre, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Det skal delast ut ein pris kvart år. Dette inneber at klima- og miljøprisen og kulturlandskapsprisen vil bli delt ut annakvart år. Kvar prisvinnar får 30 000 kroner. Alle kan nominere kandidatar.

Prisane kan delast ut til mellom anna gardbrukarar, mindre organisasjonar, bygde- og grendelag, grunneigarlag eller andre former for fellestiltak og samarbeid.

Klima- og miljøprisen

For å vinne klima- og miljøprisen for landbruket må vinnaren ha vist god innsats over tid ved å formidle eller ta i bruk klima- og miljøvennlege løysingar. Løysingane må også fremje naturmangfald. Eit døme på slik innsats kan vere arbeid som medverkar til å redusere klimagassutslepp, betring av vasskvalitet eller annan innsats for klimatilpassing.

Vestland fylkeskommune er koordinator for arbeidet med prisen. Det vert oppretta ein bredt samansett jury som har som oppgåve å vurdere dei nominerte kandidatane.

Kulturlandskapsprisen

Den som vinn kulturlandskapsprisen må ha utmerka seg ved å forvalte miljø- og kulturlandskapsverdiane på ein særs god måte. Vinnaren skal ha gjort ein ekstraordinær innsats for kulturlandskapet, det biologiske mangfaldet, bygningsvernet, formidling, tilrettelegging og tradisjonar knytt til kulturlandskapet. Ein slik innsats kan handle om skjøtsel av kulturminne og kulturmiljø eller å gjere kulturlandskapet tilgjengeleg for ålmenta.

Det vert oppretta ein bredt samansett jury som har som oppgåve å vurdere dei nominerte. Juryen kan før kvar utlysing vurdere om det er spesielle område som skal leggjast meir vekt på enn andre.

Det er statsforvaltaren i Vestland som skal koordinere arbeidet med prisen.

Kandidat til nasjonal pris

Vinnaren av kulturlandskapsprisen blir fylket sin kandidat til neste års nasjonale kulturlandskapspris som vert utdelt av Norsk Kulturarv i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Landbruksdirektoratet.

Les meir om kriteria for dei to prisane i saksframlegget