Marine næringar

Fylkeskommunen har som si oppgåve å legge til rette for næringsutvikling i marin sektor og forvaltning etter akvakulturlova.

Vi vil legge til rette for fleire arbeidsplassar gjennom å vidareutvikle nye og eksisterande næringar basert på marine ressursar.  

Rekruttering, innovasjon, tilgang på areal og auka kompetanse i marin sektor er viktig for å sikre vidare vekst i fiskeri og akvakulturnæringa. 

Vi er aktive innan marin næringsutvikling og forvalting på fylkesnivå, og i samarbeid med andre fylke. Vidare er vi med internasjonalt gjennom Nordsjøkommisjonen (North Sea Commission) og NORA (Nordisk Atlanterhavssamarbeid). 

 

Foto: Inge Døskeland