Midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) 2020

MIDLERTIDIG STOPP I UTDELING AV MIDLAR. Potten på 11,4 mill. kr. er no delt ut. Det bli nye 12,8 mill. kr til utdeling, med justerte kriterium. Ny utlysingstekst kjem måndag 8. juni. Alle søknader som er sendt inn, men som ikkje er ferdig behandla, vil bli overført til den nye potten og vurdert ut i frå justert utlysing. Du kan framleis registrere søknader, men vi oppmodar til ikkje å sende inn søknaden før ny utlysingstekst er på plass.

UTGÅTT UTLYSINGSTEKST - VIL VERTE JUSTERT:

Tiltaket skal gå til bedrifter med låg aktivitet som følgje av Covid-19 viruset og oljeprisfallet.

Midlane kan ikkje nyttast til ordinær opplæring av dei tilsette, men skal nyttast til opplæringstiltak i samband med planar for framtidig vekst eller tilpassing til nye marknadssituasjonar. Opplæring i verktøy som ikkje er spesifikke for bedrifta eller bransjen (som til dømes bruk av video/fildelingsverktøy) er ikkje rekna som ekstraordinær opplæring. Unntak kan gjerast dersom opplæringa er spesialtilpassa oppgåver/fagområde som er krevjande å digitalisere.

Gode døme på opplæringstiltak:

 • Opplæring som gjer det mogleg å ta nye oppgåver i ei periode der oppgåvene ein elles løyser er mindre etterspurd.
 • Opplæring som gjer det mogleg å arbeide med ny teknologi (ny produksjonsline og liknande).
 • Opplæring som gir direkte tilgjenge til nye marknader (sertifiseringar o.l.)
 • Opplæring som er naudsynt for å kunne starte utvikling av nye produkt eller tenester.

Kven kan søkje og delta i opplæringa?

 • Private bedrifter kan søkja om tilskot. Vi ser det som ein styrke om fleire bedrifter går saman om søknader og undervisningsopplegg, men ei bedrift må stå som ansvarleg søkjar.
 • Ikkje kommersielle aktørar/medlemsorganisasjonar kan stå som søkjar på vegne av fleire bedrifter. I søknaden må det fremgå kva for bedrifter som skal delta.
 • Søkjar treng ikkje å vere lokalisert i Vestland, men må kunne dokumentere at tilskotet går til opplæring av tilsette som har arbeidsstad i Vestland.
 • Heilt eller delvis permitterte kan også delta i opplæringa.

Hovudkrav til opplæringstiltaka:

 • At opplæringstiltaka skal vera knytt til planar for framtidig vekst eller tilpassing til nye marknadssituasjonar som følgje av Covid19 eller oljeprisfallet. 
 • At mange tilsette tek del i opplæringa, målt mot kostnader og kvalitet. 
 • At grunngjeving for behovet for kompetanseheving i bedrifta er godt formulert.  
 • At gjennomføring av opplæringstiltaket har ein tidsplan på under 26 veker. 

Tilskotet kan dekke fylgjande kostnader:

Kostnader til gjennomføring av opplæringa, som til dømes kurshaldar, lønskostnader, kursmateriell og servering av mat og drikke. Opplæringa kan vere del av ein større utviklingsprosess, men det er berre konkrete opplæringsaktivitetar som vert støtta med BIO-midlar. Interne kartleggingsprosessar, gruppearbeid, konsulentbistand og liknande skal ikkje vere med i kostnadsgrunnlaget. 

Tilskotet kan ikkje brukast på ordinær opplæring av tilsette.    

Støttesatsar og utbetaling:

Bedrifter kan få inntil kr 200.000 i tilskot. Ved samarbeid mellom fleire bedrifter kan tilskotet overstige dette beløpet. Det er krav om eigeninnsats på 10 % av totalkostnadane for små og mellomstore bedrifter (SMB), og 30 % for store bedrifter. Ved samarbeid mellom store bedrifter og SMB-bedrifter er eigeninnsatsen 10 % for alle. Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell årslønn, men avgrensa til kr 700 pr time. Inntil 75 % av tilskotet kan utbetalast straks ved tilsegn om støtte. Sluttutbetaling av resterande 25% kan skje etter innsendt sluttrapport og (revisor-)godkjent rekneskap.

Det blir løpande vurdering av søknadane.

Støtta gis som bagatellmessig støtte i medhald av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak frå notifikasjonsplikt for enkelte formar for offentleg tilskot. For å ta imot bagatellmessig støtte krevjast det at støttemottakar ikkje har motteke meir enn 200 000 euro over ein periode på tre rekneskapsår (100 000 euro innanfor transportsektoren), jf. Forordningas artikkel 3, anna punkt.

Har du spørsmål relatert til kriterium og vurdering, ta kontakt med:

Johanne Sognefest-Haaland

E-post: johanne.sognefest-haaland@vlfk.no

Telefon: 992 61 004

Har du spørsmål relatert til elektronisk søknadsskjema og utbetaling, ta kontakt med:

Rajwinder Kaur Daphu

E-post: Rajwinder.Kaur.Daphu@vlfk.no

Telefon: 488 81 749

Søk om midlar via regionalforvaltning.no