Tilskot til innovasjon og næringsutvikling

Vi lyser ut 12 mill. kr til innovasjon og næringsutvikling i fylket. Kommunar, organisasjonar og forskings- og utviklingsinstitusjonar kan søke om delfinansiering til utviklingsprosjekt.

Søknadene skal realisere måla i Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2021. Prioriteringar i handlingsprogrammet er dels basert på Vestland Scenarioene 2020.

Send søknad

Send søknad via regionalforvaltning.no, innan 15. april. 

Kva støttast ikkje

Ordninga er ikkje retta mot bedriftsstøtte, etablererstøtte, produktutvikling, bedrifter eller privatpersonar. Vi gjer merksam på krava i statsstøtteregelverket som regulerer offentleg støtte. Midlane kan ikkje dekke:

 • Drift av næringsverksemd eller organisasjonar
 • Kausjon eller anna økonomisk garanti
 • Direkte eller indirekte investeringar i eigenkapital i verksemder
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekt

Ordninga skal delfinansiere tilretteleggande utviklingsprosjekt. Midlane vil normalt ikkje gå til messer, arrangement eller konferansar.

Omstilling mot verdiskaping og sysselsetting i heile Vestland basert på styrking av «grøn konkurransekraft» er grunnleggjande premiss i søknadsvurderinga.

Vurdering

Søknadene vert vurderte etter om dei bidreg til å realisere desse innsatsområda:

Prioriterte innsatsområde i Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2021:

 1. Energi
 2. Sirkulære forretningsmodellar

Prosjekt for utvikling av verdikjeder knytt til resirkulering av plast er del av ordninga. For alle søknader vil effekt for reduksjon av verknader for næringslivet av Covid-19 verte vektlagt.           

Dei overordna måla frå Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling i Vestland 2020 er vidareført:

 • Omstilling
 • Entreprenørskap og nyskaping
 • Kompetanse og karriere
 • Berekraftige byar og samfunn
 • Naturressursar
 • Grøn konkurransekraft og klimainnovasjon 

Vi tek sikte på å vedta prosjekt som får støtte i møte i «Hovudutval for næring» 24. juni 2021.

I vurdering av søknader legg vi vekt på søkar si gjennomføringsevne, forankring i næringslivet og eigeninnsats/eigenfinansiering av prosjektet. Vidare i kva grad prosjekta har utløysande effekt for å nå måla.

 • Støttedel frå fylkeskommunen er normalt inntil 50 prosent av godkjent kostnadsoverslag til prosjektet
 • Reglar for godkjend timesats for eige arbeid følgjer reglane som til ei kvar tid gjeld i Innovasjon Norge.
 • Prosjekt kan normalt ikkje få støtte frå fleire finansieringskjelder som fylkeskommunen disponerer, eller har overført til andre.

Send søknad via regionalforvaltning.no med desse overskriftene:

 1. Skildring av prosjektet
 2. Søkar/prosjekteigar, kontaktinformasjon med meir
 3. Bakgrunn, prosjektmål, forankring, organisering, samarbeidspartnarar, aktivitetar, målgrupper og resultat/effektar av prosjektet
 4. Tidsplan, kostnadsplan og finansieringsplan

Sjå brukarstøtte til regionalforvaltning her.

Andre søkbare fylkeskommunale ordningar: