Nytt Næringshageprogram og nytt Inkubasjonsprogram

Vekst, berekraftig omstilling og auka eksport i næringslivet er nokre av stikkorda for dei nye nasjonale næringshage- og inkubasjonsprogramma som startar 1. januar 2023. Fylkeskommunen sin ambisjon er å vidareføre og styrke dei sterke innovasjonsmiljøa vi har i Vestland og har vert i kontakt med både nye og eksisterande aktørar i fylkes som planlegg å søkje.

Vestland fylkeskommune si vurdering av opptak til ny programperiode

23. juni 2022 blei det lagt fram ei politisk sak i Hovudutval for næring om Vestland fylkeskommune si vurdering av opptak til ny programperiode for næringshagar og inkubatorar. Det blei gjort følgande vedtak:

blobid0.pngFor Vestland fylkeskommune er det viktig at dei nye programma bidreg til å nå måla i den regionale planen for innovasjon og næringsutvikling og handlingsprogrammet til den regionale planen. Det er spesielt satsingane grøn næringsutvikling, kompetanseutvikling i arbeidslivet og innovative og inkluderande samfunn som vil ligge til grunn for fylkeskommunen si vurdering.

I tabellen under er det lista opp kva satsingar, kritiske oppdrag og delmål fylkeskommunen vil vurdere søknadane opp mot.blobid7.png

Vestland fylkeskommune ønskjer at det skal vere programaktivitet i alle kommunane i Vestland. Vestland fylkeskommune legg vekt på godt samarbeid mellom operatørane av programma i vårt fylke, og mellom operatørane og andre aktørar i innovasjonsinfrastrukturen regionalt og nasjonalt.

Meir utfyllande informasjon ligg i den politiske saka og saksprotokollen frå møte 23. juni 2022. Du finn dokumenta i menyen til høgre.

Hovudutval for næring har satt opp eit ekstra møte den 10. november 2022 for å handsame Vestland fylkeskommune si innstilling til Siva.

Prosessen fram mot programopptak

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) eig og finansierer næringshage- og inkubasjonsprogrammet. Fylkeskommunen er oppdragsgjevar overfor Siva, og Siva har ansvar for oppfølging, utvikling og forvalting av begge programma. Fylkeskommunen kan i nokre tilfelle yte tilleggsfinansiering til den enkelte inkubator og næringshage. Under er milepælane fram mot programopptakk skissert.

Tid

Milepæl

Innhald

15.06 2022

Utlysing

Open utlysing til programma

22.06 2022

Søkjarseminar

Søkjarseminar for potensielle søkjarar

15.09 2022

Søknadsfrist

Søknadsfrist for potensielle programoperatørar

06.10 2022

Statsbudsjettet

Regjeringa legg fram budsjettforslag til post 61 som påverkar den økonomiske ramma for programma

01.11.2022

Oversending av forslag

Sivas forslag til opptak sendast skriftleg til den enkelte fylkeskommune

03.11.2022

Møte mellom Siva og Vestland fylkeskommune

Gjennomgang av Sivas faglege anbefaling på opptak til nye programmer

10.11.2022

Møte i hovudutval for næring

Vedtak Vestland fylkeskommune

01.12 2022

Tilbakemelding til søkjarar

Opptak i program, med atterhald om endeleg statsbudsjett og vedtak i fylket.

 

15. juni 2022 publiserte Siva informasjon om utlysing av næringshageprogrammet 2023-2031, inkubasjonsprogrammet 2023-2031 og skaleringsmodul i Sivas programvirksomhet. All informasjon vedrørande nye program, programbeskrivingar, utlysingstekster og søknadsmalar ligg på Siva si heimeside.

22. juni 2022 ble det arrangert søkjarseminar for både næringshageprogrammet, inkubasjonsprogrammet og skaleringsmodulen. For opptak sjå www.siva.no/program/.

I programma som vert avslutta i 2022 har Vestland med fem næringshagar og fem inkubatorar. Målet er at det gode arbeidet med innovasjon vert vidareført enten med søknader frå eksisterande aktørar eller at satsinga vert styrka med nye samarbeidsrelasjonar, nye aktørar og ny kunnskap.

Innovasjonsstruktur.png