Søk tilskot til hurtigladeplassar for elbil

Du kan søke tilskot til bygging av offentleg tilgjengelege hurtigladeplassar i Vestland

Kva kan støttast?

Vestland fylkeskommune støtter etablering av ladeplassar med dei to følgjande delutlysingane:

Delutlysing 1

Ny ladeplass ved Bryggja i Stad kommune

Delutlysing 2

Utbygging av nye hurtigladeplassar og utviding av eksisterande ladeplassar. Denne delutlysinga er ikkje stadspesifikk og gjeld for heile Vestland fylke med unntak for Bergen kommune med mindre ladeplassen i vesentleg grad vil gagne drosjenæringa.

Denne tilskotsordninga støttar ikkje heimelading/normalladeuttak for drosje eller ladeanlegg i private burettslag og sameige.

Målet med utlysingane

Målet med utlysingane er å utvide ladetilbodet i Vestland. Dette skal bidra til å gjere det praktisk å bruke elbil i heile fylket. Fylkeskommunen tilbyr derfor investeringsstønad til deg som vil etablere offentleg tilgjengelege ladeplassar. Ordninga skal gjere det mogleg å bygge ut hurtigladeplassar på stader der kundepotensialet i dag ikkje er venta å gje lønnsam drift.

I Vestland er det i 2021 sett av opp til 3,5 millionar til stønad for å etablere og utvide ladeplassar.

Det er berre utbygging av offentleg tilgjengelege hurtigladeplassar som vert omfatta av denne ordninga.

Rammene for utlysinga

På bakgrunn av kundepotensial og eksisterande hurtigladetilbod, ønskjer Vestland fylkeskommune å prioritere område med avgrensa hurtigladetilbod.

Hurtigladetilbodet i Vestland er varierande. Medan bynære område generelt har eit robust nettverk av hurtigladeplassar, er det fleire regionar som ikkje har eit godt ladetilbod. Det gjeld særskilt for nordlege del av fylket. I medhald av strategi for utvikling av hurtigladetilbodet, vil fylkeskommunen i denne omgang prioritere å støtte etablering i regionar og langs strekningar med svakt hurtigladetilbod. Det vil òg vere aktuelt å prioritere utviding hurtigladeplassar med få uttak og/eller låg effekt i desse regionane.

Kommunar og private hurtigladeoperatørar kan søke på ordningar. Hurtigladeoperatøren skal vere eit lovleg etablert føretak. Føretaket må ha tilstrekkeleg finansiell styrke til å kunne etablere og drifte hurtigladetilbod. Vestland fylkeskommune tar atterhald om å krevje dokumentasjon på desse minimumskrava i søknadsdialogen. Relevant dokumentasjon vil vere attest for skatt og meirverdiavgift, firmaattest og leverandøren sitt årsrekneskap, inkludert noter med styre- og revisjons melding frå dei to siste åra.

Søkjarar kan samarbeide med til dømes andre ladeoperatørar, eigedomsforvaltarar, handels- og serviceverksemder, kraftselskap i prosjektet. Det er òg ønskeleg om ladeoperatøren får finansiering frå andre eksterne aktørar for å gje rom for å utbetre ladetilbodet utover det denne ordninga gjev rom for åleine. Døme på dette kan vere tilskot frå kommunar eller Merkur-programmet. Merkur-programmet gjeld spesifikt for Merkur-butikkane i distrikta.

I delutlysing 1 vil søknad om tilskot til å etablere hurtigladeplass ved Bryggja i Stad kommune bli vurdert opp mot kvarandre og søknaden med høgast poengsum gir stønad. Sjå tabell 1 a for kriteria. Prosjekt som får løyvd stønad vil få full stønad i høve til søknad avgrensa til 200 000 kroner per ≥ 100 kW ladestolpe og 150 000 kr per ≤ 100 kW ladestolpe.

I delutlysing 2 vil fylkeskommunen i tillegg til søknadssum, legge særskilt vekt på eksisterande ladetilbod på staden og i omlandet med omsyn til trafikkmengd og busetnadsmønster, ladeeffekt, nytteverdi for drosjenæringa og moglegheit for sambruk mellom bil/båt og bil/fly.

Søknadar om etablering i område og langs strekningar med svakt ladetilbod har større moglegheit for stønad. Ladetilbodet er i stor grad tolka ut frå avstand mellom ladeplassar og tal ladeuttak på kvar ladeplass (figur 1 og lenke under). I evalueringa vil dette saman med trafikkdata og busetnadsmønster nyttast som indikator på i kva grad søknadane møter kvalitetskrava.

Sjå kart med status for ladetilbod

Søknadar om tilskot til etablering i Bergen kommune vil ikkje bli evaluert med mindre desse i vesentleg grad vil gagne drosjenæringa.

Figur 1: Kartet viser fordeling av ladeplassar og planlagt ladeplassar med tilskot frå Vestland fylkeskommune. Dei mest trafikkerte vegane i nordlege Vestland er markert med avstand mellom ladeplassane langs vegstrekninga.

 

Hurtigare lading reduserer ladetida og risikoen for kødanning. Ladestolpar som gir meir enn 100 kW per ladestolpe blir derfor prioritert og støtta med opptil kr 200 000. Ladestolpar som gir mindre enn 100 kW blir støtta med opptil kr 150 000.

Prosjekt med høg ladeeffekt får høgare poengsum i vurderinga enn prosjekt med ladarar som gir lågare effekt (tabell 1). Effekten blir vekta matematisk med poengsum mellom 1 (50 kW) og 10 (≥ 350 kW).

Elektrifisering av luftfart kystfart med fritidsbåtar og nyttefartøy krev ladeinfrastruktur. Vestland fylkeskommune ønsker å legge til rette for elektrifisering av luftfarta ved å støtte infrastrukturutbygging. Sambruk mellom ulike transportmiddel er ei ønska tilnærming for at infrastrukturen skal nå ut til fleire potensielle brukarar.  

Fylkeskommunen ønsker å legge til rette for omstilling til nullutslepp i drosjenæringa. Plassar som òg er viktige knutepunkt for drosjenæringa vil bli prioritert. Døme på dette kan vere i sentrum av tettstader, ved drosjehaldeplassar, helseføretak, kollektivknutepunkt, lufthamn, båtkai eller liknande.

For delutlysing 1 og 2 blir tilboda evaluert med omsyn til kriteria lista i høvesvis tabell 1a og b.

Tabell 1a: Evalueringskriteria for delutlysing 1. Dokumentasjonskrav: Skildring av tilbydar sitt løysingsforslag.

 

Tabell 1b: Evalueringskriteria for delutlysing 2. Dokumentasjonskrav: Skildring av tilbydar sitt løysingsforslag.

Send søknad til post@vlfk.no. Merk søknaden «Søknad om hurtigladetilskot, 2021/2753». Søknadsfrist er 31. mai 2021 kl. 1500.

Spørsmål om utlysinga kan sendast til Henrik Løseth Jansen på e-post fram til søknadsfristen. Søknadane vil vere til politisk behandling i utval for næring 24. juni 2021. Svarbrev vil bli sendt kort tid etter politisk behandling.

Fylkeskommunane kan dekke opptil 100 % av godkjente investeringskostnadar, avgrensa opp til kr 150 000,- til hurtigladestasjonar med minimum 50 kW og kr 200 000,- til stasjonar med minimum 100 kW tilgjengeleg ladeeffekt per ladestolpe. Driftskostnader vert ikkje dekka.

Fylkeskommunen gir investeringsstønad til prosjekt som er avhengig av stønad for å bli realisert. Prosjekt som allereie er vedtatt gjennomført eller sett i gang blir ikkje støtta. Det er derfor viktig å sende inn søknaden før investeringsavgjersla er tatt.

Om søknaden gjeld utviding av ladetilbod på ladeplassar, er det ikkje eit krav om å etablere AC-ladetilbod viss dette allereie finst på ladeplassen.

Ordninga innfrir vilkåra til det alminnelege gruppeunntaket (GBER) og ordninga er dermed førehandsgodkjent av ESA. Det vil seie at stønadsordninga er lovleg i medhald av EØS-avtalen sine regler om offentleg stønad.

Stønad blir utbetalt på etterskot.

Part eller andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan tre veker. Fristen blir rekna frå den dagen søkjar mottok melding om vedtaket. Den fylkeskommunale klagenemnda er klageinstans. Ein klage må innehalde kva vedtak det vert klaga over, årsaka til at det vert klaga og kva endringar du meiner bør gjerast.

Klage på vedtak gjort av Vestland fylkeskommune sendast til Vestland fylkeskommune på e-post til post@vlfk.no.