Kunsten ved Åsane vgs og kulturhus

Åsane vidaregåande skule opna hausten 2020, og i same bygg ligg kulturhus og bibliotek. Kunsten i og rundt dette bygget skal vere open for tolkning og gje rom for refleksjon. Her kan du lese om alle kunstverka.

Alle foto som ikkje er krediterte noko anna, er av Pål Hoff.

Annika Oskarsson og Thomas Nordström:

Utandørs skulpturgruppe ved hovudinngang bibliotek: «Transformasjonar, fasar, utvikling»


Kunstnarane har tatt utgangspunkt i kunsten som ein sommerfugl, eit frø, eller ein yngel som blir transformert og tar ulik form gjennom ulike utviklingsfasar. Larven og puppen er forstadiet til det flygande insektet. Lik sommarfuglen byrjar mennesket ein stad med gitte føresetnader med genar, familie og røter. Gjennom livet blir vi påverka i samspel med andre for å bli til eit heilt menneske.

Skulpturgruppa til Oskarsson og Nordstrøm speglar dette komplekse samspelet. To store skulpturar av Annika Oskarsson og Thomas Nordström står på plassen ute og ønskjer oss velkomen; samtidig peiker dei ut og opp og gir ei opning mot «noko» der ute. Kikar vi opp når vi går inn hovudinngangen ved biblioteket, ser vi tre rare «kokongar» som heng under taket. Kva gjer dei der? Kunstverket gjev rom for tolking – og undring, og kanskje òg litt humor.

 

Anne Marthe Dyvi:

Video på 7, 5 timar: «Øye, hånd, sinn» blir vist på storskjerm i atriet

Verket er meint å vere eit bakteppe for det verkelege livet som er her og no. Ved '"å tøye tida" til det ytste og ved å samanstille fragmenterte og ikkje-beslekta scener i form og uttrykk, seier kunstnaren noko om det tidlause. Tittelen og utgangspunktet til kunstnaren har vore dokumentarfilmen "It's All In My Hands" frå 1977 og teksten "De manuelle" av tømrarmeister Ole Thorstensen. Filmen handlar om ein skomakar og sonen hans, og "De manuelle" er ein tekst om yrkesfaga, og kva det har å seie for samarbeidet mellom øye, hånd og sinn.


Katrine Giæver:

Kunstverk i overlysgata: «Å samle på farge / Collecting color»

Verket er ein fargekomposisjonen som eit tredimensjonalt måleri vi kan bevege oss rundt i. Gata har i utgangspunktet mange arkitektoniske element i seg, som utspring, ulike vindaugsformat, dører på rekke, søyler, gangbruer som gir ulike takhøgder og taket med overlys. Ved å ta utgangspunkt i dette, har kunstnaren laga ein fargekomposisjon som både går med og mot arkitekturen. Fargekomposisjonen, i fleire høgder og intervall, aktiviserer heile rommet og løftar passasjen til ein stad med eigen identitet.

 

Njål Lunde:

Digitaltrykk og svipenntekningar på bjørkefiner «Rekonstruksjoner», montert på betongvegg i atriet og bibliotektrappa

Kunstnaren har tatt utgangspunkt i den lokale faunaen, Haukåsmyrane i Åsane. Det er eit av dei viktigaste områda for biologisk mangfald i Bergen kommune. Haukåsmyrane er eitt av ti utvalde restaureringsprosjekt for våtmarker som Miljødirektoratet har prioritert på landsbasis. Her har vipene eitt av dei siste hekkeområda sine, og her finst fleire amfibieartar og sjeldne insektartar. I Haukåselva lever den sjeldne elvemuslingen. Frå dette naturforvaltingsprosjektet har kunstnaren henta inspirasjon og tittel til kunstprosjektet: «Rekonstruksjoner». Han har òg laga ei bok om prosjektet.

 

Randi Nygård:

Serie på ni kollasjar: «So mykje ein kan bera», i gangsone 2. etasje

Kunstnaren har jobba med magasin som inneheld mote og interiør i kombinasjon med populærvitskapelege bøker og tidsskrift. Ho skjer etter bileta og teksten, og smett saman to magasin til tredimensjonale kollasjar. I kryssingsspunktet mellom det figurative og abstrakte, det flate og romlege, det vitskaplege og poetiske finst det eit ønske om å sjå forhold i verda på ein meir open og samstundes samanhengende måte.

 

Mia Øquist:

«Vår hylle er fylt med historier»

«Vår hylle er fylt med historier» starta som eit formidlingsprosjekt der kunstnaren deltok i ein kunstpilot i samarbeid med skulen. Det la grunnen for eit sosialt kunstprosjekt. Kunstnaren har samla inn informasjon og materiale frå elevar, tilsette og lærarar frå gamle Åsane vgs, tatt med bruddstykke av skulekvardagen og «arkivert» det i ei hylle. Gjennom prosjektet har kunstnaren konservert noko av historia, små glimt som vi får ta del i og tatt det med vidare inn i den nye bygningen. 

 

Eva Kun:

Vegginstallasjon med lys: «Åtte undervegs». Blir vist i korridor i 3. etasje

I arbeidet ønskjer kunstneren å ta vare på kontinuiteten som ligg i naturen til korridoren. Samtidig tilfører ho variasjon ved hjelp av enkle, tilnærma kroppsstore geometriske og fargesterke former langs betongveggen. Formene er laga i lakkert aluminium. Med enkle grep utfordrar kunstnaren det perspektiviske rom og utvidar på den måten volumet til korridoren.

 

Elly Prestegård:

Tre forskjellige arbeid i handlaga washi/japansk papir i kombinasjon med trykk

Prestegård har tre ulike arbeid i handlaga washi/japansk papir i kombinasjon med trykk i korridor i 4. etasje. Ho «målar» med farga fibermasse i vatn som blir lagt opp på store plater for lufttørking, slik at ein held på teksturen i overflata. Materiala – fibrane og vatnet – har ein eigen logikk i prosessen. Hovudstrukturen blir planlagd, så spelar ein på lag med det uføresette.

I den blå gangen heng «MED VIND». Tynne, lausrivne flak av papir flyt bortover den blå veggflata, som om vinden har tatt dei. Nokon trykk viser fragment av natur, eller historier som byrja ein heilt annan stad. To andre veggar har store felt med fibermåleri.

«Fugleperspektiv» er eit tredelt arbeid ved heisen. «Forbindelser» er laga av mange rektangulære papirflak monterte opp som i eit stort format, nesten som eit tapet, på ein fondvegg. Om du går tett innpå arbeida, ser du dei fine detaljene som oppstår i overflata.

 

Håkon Holm-Olsen:

Rommet i veggen

Bruken av rommet er flyktig. Nokon vil passere gjennom det ofte, andre ein sjeldan gong. Gangen hadde i utgangspunktet ingen visuelle forstyrringar, berre ein lang kvit vegg, som eit blankt lerret. Denne veggen har kunstnaren befolka med eit mylder av figurar i ulike størrelsar, som skal gje ein illusjon av et rom innover i veggen.

Gangarealet fungerer som eit bindeledd mellom yrkesskule og kulturhuset, og det blir også reflektert i motiva. Her finst element av maskiner og teknologi, men også kostyme, dans og førestillingar.

foto av vegg med ulike kunstverk på Åsane vgs.
foto av vegg med ulike kunstverk på Åsane vgs.
foto av vegg med ulike kunstverk på Åsane vgs.
foto av vegg med ulike kunstverk på Åsane vgs.
foto av vegg med ulike kunstverk på Åsane vgs.
foto av kunstverk, to menn som sit på eit nasehorn

 

Håkon Holm-Olsen:

Oppdrift

I verkstadhallen for TIP (teknologi- og industrifag) er det mykje støy, både i form av lyd og visuelle inntrykk. Her er det behov for eit enkelt blikkfang, noko tydeleg og grafisk, som trekker blikket oppover. Samtidig må det vere underfundig nok til at ein kan sjå det mange gonger.

Kunstnaren har valt å lage ein luftig komposisjon, ei gruppe flygarar på veg ut i rommet, anten verkstadhallen eller verdsrommet. Figurane aktiverer også heile veggflata, og skaper eit rom rundt seg. Teikningane er baserte på fotografi av eksperimentelle helikopter og flymaskiner.

Plassert på den kvite langveggen oppunder taket er motivet godt synleg frå alle stadar i hallen, og også frå klasserommet over.

foto av kunstverket Oppdrift, som er montert i verkstadhallen for TIP ved Åsane vidaregåande skule
foto av kunstverket Oppdrift, som er montert i verkstadhallen for TIP ved Åsane vidaregåande skule
foto av kunstverket Oppdrift, som er montert i verkstadhallen for TIP ved Åsane vidaregåande skule
foto av kunstverket Oppdrift, som er montert i verkstadhallen for TIP ved Åsane vidaregåande skule

 

Håkon Holm-Olsen:

Veggimellom

To karakterar er fordjupa i kvar sine arbeidsoppgåver på kvar si side av rommet i verkstadhallen for byggfag. Ein bygningsingeniør og ein landmålar? To konkurrerande tømrarmeistrar? I dialog med bygget og i samtale med kvarandre blir dei ein integrert del av veggane.

Den eine figuren er synleg frå klasserommet som har vindauge inn mot hallen, den andre er synleg frå utsida. Begge er godt synlege for elevane og dei tilsette som brukar hallen til dagleg.

foto av kunstverk i verkstadhallen for byggfag ved Åsane vgs.
foto av kunstverk i verkstadhallen for byggfag ved Åsane vgs.
foto av kunstverk i verkstadhallen for byggfag ved Åsane vgs.

 

Astrid McGarrighan:

From the Inside Out

Verket «From the Inside Out» er laget i den grafiske teknikken etsning/akvatint. Kunstnaren utforskar tida, mennesket og det forgjengelege, visualisert gjennom enkle former som gjennomgår ein metamorfose.

Verket heng på venterommet på tannhelseklinikken.

foto av kunstverk som heng på tannhelseklinikken i Åsane
Foto: Øystein Klakegg