Kulturkonferansen 2020

Digital konferanse 16. oktober 09.00–15.00: Korleis kan kunst og kultur bidra i samfunnsutviklinga og styrkje fellesskapa i Vestland?

Bilete av steinskulptur, søyler i stein. to gutar sit og pratar i lag.
Tingveggen av Bård Breivik, på Tusenårsstaden Gulatinget. Foto David Zadig.

Kulturens samfunnsbyggande kraft

Hovudbodskapen i kulturmeldinga er at kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggande kraft. Eit rikt og variert kulturliv er ein føresetnad for ytringsfridom, ei opplyst offentlegheit og demokrati. Konferansen tek opp spørsmål som på ulike måtar knyter seg til kultur som kraft i samfunnsutviklinga.

Konferansen har tre hovudtema

Grønt vegkart for kultur

Kva kan liggje inne av nye og meir miljøvenlege løysingar i vegkartet, og kva inneber satsinga for Vestland? Gjennom Grønt vegkart for kultur skal kultursektoren bidra til ei meir berekraftig utvikling for Norge.

Kultur under pandemien

Kva er utfordringane vel eit halvt år etter nedstenginga, og korleis bør vi møte dei? Smitteverntiltaka i samband med koronapandemien har hatt omfattande økonomiske konsekvensar for kulturlivet. Samstundes er nye digitale tilbod utvikla, og digitaliseringa har endra styrkeforholdet mellom aktørane.

Kommune 3.0 – medborgarskap og meistring

Korleis samskaper og samhandlar vi i den nye kommune- og fylkesstrukturen i Vestland? Kommune 3.0 er samskapingskommunen der politikarane, tilsette, innbyggjarane og næringslivet saman finn ut korleis eit behov eller ei utfordring skal møtast. Målet er meistring og ansvarleggjering av eigne innbyggjarar.

Praktisk informasjon

Fullstendig program, samt informasjon om påmelding og digital tilgang kjem etter sommaren.