Frivilligåret 2022 i Vestland

2022 er frivilligheita sitt år. Vestland fylkeskommune markerer året med frivilligkonferansar, ekstra tilskotsmidlar og ein heilt ny frivilligpris.

bilde med tekstren Saman feirar vi Noregs viktigaste lagarbeid. Frivillghetens år 2022

På denne sida får du informasjon om komande tiltak i Frivilligåret 2022 i Vestland.

Aktuelle tiltak

 • Frivilligkonferansen 2022 blir arrangert 18. juni, med ei forarrangement kvelden i førevegen.
 • Frivilligprisen Vestland skal delast ut for første gong i frivilligåret. Med denne prisen vil fylkeskommunen heidre ein initiativrik person, organisasjon, gruppe eller foreining, som har utmerka seg med frivillig innsats til beste for medmenneska og samfunnet i Vestland, anten over lengre tid eller i eit tidsavgrensa prosjekt. Du kan lese meir om prisen og nomiere kandidatar her.

Tidlegare i vår lyste fylkeskommunen ut 500 000 kr i tilskot i samband med Frivilligåret 2022. Hovudutval for kultur, idrett og integrering fordelte midlane 24. mai. Saman med 800 000 kr til prosjekt og tiltak i det frivillige kulturlivet, vart det løyvd til saman 1,3 millionar kroner til frivillig organisasjonsliv i Vestland denne dagen.

Samarbeidskomité

Fylkeskommunen har fått med seg paraplyorganisasjonane for frivillig sektor i arbeidet med å planlegge Frivilligåret 2022 i Vestland. I samarbeidskomiteen for frivilligåret sit

 • Vestland fylkeskommune
 • Vestland idrettskrets
 • Vestland musikkråd
 • Forum for Natur og Friluftsliv
 • Vestland innvanderråd
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestland
 • Vestland frivilligsentralar
 • Voksenopplæringsforbundet Vestland
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)