Bestill ein lesegledar

Ein lesegledar vil motivere til lesing og vekkje leselyst hos barn og unge.

Vil du ha besøk av ein lesegledar som

  • brenn for å dele dei gode leseopplevingane?
  • har oversyn over dei nyaste utgivingane?
  • formidlar med innleving og engasjement?
  • gir smakebitar frå bøker du ikkje kan gå glipp av?

Lesegledarane kan kome til barnehagen eller klasserommet, til biblioteket, foreldremøte eller personalmøte – eller til andre typar samlingar. Fellesnemnaren er at ein vil skape ny giv for lesing og gi barn og unge lyst til å lese.

Ordinær pris for eit lesegledaroppdrag à 1 time er kr. 1500, pluss reisekostnader. 

Nynorsksenteret og fylkeskommunen sponsar eitt honorar per år per  oppdragsgjevar som bestiller besøk av ein lesegledar. Oppdragsgjevar dekker alle reisekostnader.

Oppdragsgjevar kan gjerne avtale fleire formidlingsoppdrag med lesegledaren. Honorar ut over det eine fylkeskommunen/Nynorsksenteret sponsar må oppdragsgjevar dekke sjølv. 

Ved bestilling er det fint om du oppgir kvar oppdraget skal gjennomførast, kva tid, og for kven. Vi set dykk i kontakt med aktuell lesegledar og saman gjer de nærare avtale om oppdraget.

OBS! Vi tilrår ikkje over 30 elevar ved klassebesøk, eller over 15 barn ved lesestund i barnehage eller småskule. I slike tilfelle bør ein vurdere fleire oppdrag, eller å dele i mindre grupper og fordele tida på kvar gruppe.

Vi prøver å ettekome alle bestilte oppdrag, men kan ikkje garantere at alle kan få lesegledarbesøk kvart år. Oppdrag vert fordelte etter skjønn for å nå ut til flest mogleg og spreie nedslagsfeltet, og tek også omsyn til kapasiteten hos den einskilde lesegledar.

Vi har fleire aktive lesegledarar i Vestland fylke. Kvar lesegledar har sin eigen stil og legg opp lesegledarøkta etter nærare avtale med oppdragsgivar.

Dei fleste lesegledarane har bakgrunn frå skule eller bibliotek, og dei tek lesegledaroppdrag ved sida av annan jobb. Lesegledarane er kursa av fylkesbiblioteket og Nynorsksenteret og har eit godt overblikk over ny barne- og ungdomslitteratur, spesielt den nynorske litteraturen.