Kompetanseutvikling

Fylkesbiblioteket arrangerer kvart år ei mengde kurs, seminar, verkstader og konferansar for å auke kompetansen til dei bibliotektilsette i fylket.

Mål

Målet er at bibliotekpersonalet skal ha den kompetansen som er naudsynt for å nå mål, møte nye utfordringar og levere gode tenester til innbyggjarane.