Søk og bestill klassesett

Vi har eit godt utval klassesett som vi låner ut til skulane.

Gjeldande frå 28. april 2020 og inntil vidare

Seksjon for bibliotekutvikling har no opna for utlån av klassesett. Vi låner berre ut til dei som anten kan hente bøker i Førde eller på sitt lokale folkebibliotek. Sjekk med ditt lokale folkebibliotek om dei tek imot og kan sende klassesettbøker, det er ikkje alle folkebibliotek som har opna for å ta i mot bøker enno.
 
Når det gjeld innlevering av bøker, gjeld det same som for utlån: Ta kontakt med ditt folkebibliotek, og høyr om dei tek imot bøkene. Vi kjem framleis ikkje til å purre bøker.
 
Har du reservert bøker? Det er mange som har reservert bøker, og no heng vi naturlegvis etter i utsending av desse. Om det ikkje lenger er aktuelt å låne bøker du har reservert, eller du har spørsmål om utsending, ta kontakt - gjerne på e-post.
 

Generelt om utlån

Samlingane er fysisk plasserte i Førde, men er førebels ikkje samla i ein felles katalog. I ein overgangsperiode må du søke både i katalogen til Sogn og Fjordane og til Hordaland for å finne alle bøkene. Du kan bestille frå begge samlingane!

Du kan finne klassesett via fritt søk i databasane, eller via kategori: 

1.-3. klasse

4.-5. klasse

6.-7. klasse

8.-10. klasse

Nynorsk – H / SFj

Nynorsk – H / SFj

Nynorsk – H / SFj

Nynorsk – H / SFj

Bokmål – H / SFj

Bokmål – H / SFj

Bokmål – H / SFj

Bokmål – H / SFj

Engelsk - SFj

Engelsk - SFj

Engelsk - SFj

Engelsk - SFj

Lett å lese - H /SFj

Lett å lese – HSFj

Lett å lese - HSFj

Lett å lese - H / SFj

 

Finn boka i katalogen:

 • Klikk på «Sjekk ledig». Ved bestilling er det viktig å sjå kor mange bøker som er ledige.
 • Klikk på «Bestill klassesett». Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mogleg. 
 • Vi brukar vanlegvis 1-3 dagar på å ekspedere ei bestilling. Ta kontakt om du ikkje har høyrt frå oss innan ei veke etter bestilling.

Om bøkene er utlånte/reserverte:

 • Vil vi sette skulen på venteliste og gi beskjed til lærar om når ein kan vente å få klassesettet. OBS: Det kan vere venteliste på bøkene, då vil det stå «Reservering(ar): ...» under fana «Sjekk ledig».
 • Du kan bestille/reservere bøkene til ein bestemt dato – gi beskjed i kommentarfeltet!
 • Er nokre av bøkene du vil låne ledig? Gi beskjed i kommentarfeltet om du vil ha dei ledige bøkene tilsendt med det same og resten seinare.

Utsending av bøker:

 • Vi sender melding når klassesettet er sendt frå oss.
 • Bøkene blir sendt kostnadsfritt til næraste folkebibliotek (hovudbiblioteket). Skulen må sjølv hente og returnere bøkene til folkebiblioteket, som tek seg av vidaresending til fylkesbiblioteket.
 • Vi brukar vanlegvis 1-3 dagar på å ekspedere ei bestilling, men i periodar kan det ta lenger tid. Vi oppmodar om å ta direkte kontakt om du ikkje har høyrt frå oss innan ei veke etter bestilling*.

*Ver merksam på at skildringane av kva ein må gjere for å låne klassesett er ikkje dei same for Hordaland og Sogn og Fjordane no, men vil bli samkjørt.

Registrering av lån:

Lånetid:

 • Standard lånetid er 4 veker.
 • Lån kan fornyast om det ikkje er venteliste. Vil ein annan lærar også låne bøkene? Ta kontakt med fylkesbiblioteket.
 • Alle bøkene skal vere leverte når skuleåret er slutt.

Sein levering, purring og erstatning:

 • Dersom bøker manglar ved retur av klassesett, sender vi ut påminning om levering (purring). Ved to purringar utan at bøker er returnert, sender vi erstatningskrav for tapt bok på kr 300.  
 • Skulen er ansvarleg for erstatning av tapte og øydelagde bøker, ikkje den enkelte lærar eller elev.
 • OBS: om bøkene kjem til rette etter at rekning er sendt, må bøkene likevel erstattast. Bøkene reknast då som skulens eigedom.
 • Er det skade på bøkene eller stemmer ikkje tal på bøker når du mottek klassesettet – ta kontakt med Anne Marit Ytterbø (tlf. 57 63 79 55) eller Astrid Sundset Moe (tlf. 57 63 79 53).

 

Vi oppmodar biblioteka til å lage utstillingar og bestille inn aktuelle bøker ifm. DKS-turnear, og å invitere til forfattarbesøk i biblioteket. Mange utøvarar er interesserte i å delta på kveldsarrangement i regi av biblioteket når dei elles har andre oppdrag på dagtid i nærområdet.