Korona-informasjon

Oppdatert info om korona-pandemien, som er relevant for innbyggarar og tilsette i Vestland.

viruspanorama.jpg

Vestland fylkeskommune vurderer situasjonen rundt koronaviruset fortløpande. Vi oppdaterer internett og intranett i henhald til utbrotets utvikling, avgjersler og råd frå nasjonale helsemyndighetar.

Moglege helse- og samfunnskonsekvensar av koronakrisa

Med utgangspunkt i folkehelseundersøkingane ser vi på moglege konsekvensar for helse og samfunn som følgje av covid-19 og koronakrisa. 

Les rapporten "Moglege helse- og samfunnskonsekvensar av koronakrisa"

Fylkesadministrasjonen i Bergen (Sandsli), Førde og på Leikanger er no opna igjen for besøkande. 

 Slik når du oss på telefon og e-post.

 

Ingen elevutveksling utanfor Europa skuleåret 2020/2021

Vestland fylkeskommune har bestemt at elevutveksling utanfor Europa blir avlyst skuleåret 2020/21.

Elevutveksling til Europa planleggast per i dag som vanleg.

Vi gjer merksam på at dette vedtaket gjeld elevutveksling i regi av Vestland fylkeskommune. Utveksling gjennom private organisasjonar vil ha eigne reglar.

Dei vidaregåande skulane opnar igjen i veke 20

I løpet av veke 20 skal alle vgs i Vestland opne. Opninga skjer i det tempo og omfang som er forsvarleg lokalt.

Sidan det er store skilnader mellom skulane, og ulike geografiske forhold å ta omsyn til, legg regjeringa vekt på at dei enkelte skulane må opna i det tempo og omfang som er forsvarleg lokalt. Likevel er det slik at alle elevar skal få eit tilbod om skule med fysisk oppmøte innan 15. mai.

Les meir

Ingen munnleg eksamen for vgs-elevar

Alle munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eleveksamen er avlyste våren 2020. Les meir

Undervisning for Vg2- og Vg3-elevar i yrkesfag frå 27. april.

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg2 og Vg 3 kan få undervisning på skulen.

Les meir om dette.

Eksamen avlyst

Koronautbrotet gjer at regjeringen avlyser alle vårens skriftlege eksamenar for elevar i grunnskulen og vidaregåande.

Elevar vil få vitnemål sjølv om det ikkje blir skriftleg eksamen. Karakterane vil bli sette med bakgrunn i standpunkt.

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Støttetelefonen 51 20 71 21 er bemanna måndag - torsdag 12.00-18.00. Les meir på vlfk.no

Elevreisar avlyst

Alle elevreiser til utlandet er avlyst fram til 20. juni i år.

Elevar på korttidsopphald i utlandet

Elevar ved våre vidaregåande skular som er på korttidsopphald i utlandet kjem no heim.

Elevbetaling ved stengte skular

Skular med internat har fått spørsmål frå elevar om betaling for internat og mat, når skulen og etter kvart også internata er stengt. Fylkesdirektøren har bestemt at vi ikkje skal krevje betaling for tenester som ikkje vert levert. Vi vil difor ikkje sende rekning for perioden skulen er stengt. Vi vil refundere eventuell forskotsbetaling for perioden frå 13. mars og framover. Det same vil gjelde for elevbetaling for mat m.m. i undervisninga.

Privatisteksamen og koronavirus

Regjeringa har bestemt at det skal arrangerast eksamen for privatistar i vår. Vestland fylkeskommune vil leggje til rette for at eksamen blir arrangert i tråd med nasjonale smittevernråd.

Les meir og følg med på denne sida

NB Fristen for å melde seg av eksamen og få refundert eksamensavgifta var 22. april. 

 

Undervisning for vg3-elevar i yrkesfag frå 27. april.

Frå 27. april vert det opna for at elevar innan yrkesfag på Vg3 og eventuelt også på Vg2 skal få undervisning på skulen.

Les meir om dette.

Opnar opp for gjennomføring av fag- og sveineprøvar

Situasjonen med spreiing av koronavirus har konsekvensar for gjennomføring av fag- og sveineprøvar. I mange bransjar og fag er det ikkje mogleg eller forsvarleg å avvikle prøvar, medan det i andre kan gå heilt fint. Vestland fylkeskommune har bestemt å opne for gjennomføring av fag- og sveineprøvar der det er mogleg.

Prøvenemndene må i kvart tilfelle vurdere i samråd med prøvestad og kandidat om det er mogleg og forsvarleg å gjennomføre prøven. Gjeldande nasjonale føringar for smittevern skal alltid vere ein del av denne vurderinga.

Det er ein føresetnad at alle som skal vere til stades på prøven må vere heilt friske og at prøven kan gjennomførast i tråd med nasjonale føringar for smittevern. Prøvenemndsmedlemmane må vere fysisk til stades på prøven, det finst diverre ingen heimel for å gjennomføre prøvar digitalt via skype eller liknande.

Om medlemmane i prøvenemndene sjølve er hindra frå å gjennomføre prøvar fordi dei til dømes er i karantene, har omsorgsoppgåver for born som ikkje går i skule eller i barnhage, eller at arbeidsgjevar ikkje har moglegheit til å gi fri, må prøven utsetjast. Det same gjeld om medlemmane i prøvenemndene anten sjølve er i risikogruppa, har ein samfunnskritisk funksjon, eller er hindra av lokale reiserestriksjonar.

Følg med her

Kontrakten blir forlenga om du blir permittert eller sjukemeld

På grunn av den spesielle situasjonen som er no, kan bedrifter kan permittere lærlingar og lærekandidatar mellombels.

Om du blir permittert, skal du få skriftleg varsel og god informasjon frå bedrifta di.

Når bedrifta har bestemt at du skal permitterast, skal dei melde frå til Vestland fylkeskommune. Om du blir permittert, registrerer vi avbrot og forlenger kontrakten din. 

Du kan søkje om dagpengar om du er permittert

Dersom du er permittert og skal søkje om dagpengar, må du registrere som arbeidssøkjar hos NAV og legge ved permitteringsvarselet du har mottatt.

Informasjon til lærebedrifter og opplæringskontor

Vi reknar med at det er mange lærlingar som er eller kjem til å bli permitterte. På denne sida ligg det mellom anna eit skjema som bedriftene skal bruke for å melde inn lærlingar som er permitterte på grunn av koronavirus:

https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/informasjon-til-larebedrifter-og-opplaringskontor-om-koronavirus/

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Støttetelefonen 51 20 71 21 er bemanna måndag - torsdag 12.00-18.00. Les meir på vlfk.no

Meir informasjon

Du finn meir informasjon og lenker til NAV på denne sida: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/laerling/larlingar-og-korona/

Utdanningsdirektoratet skriv på sine sider 13. mars:

«Lærlinger skal følge bedriftens rutiner. Ved midlertidig permittering som følge av korona må lærlingene få forlenget læretiden før de kan gå opp til fag- og svenneprøve.

Dersom fag- og svenneprøven, praksisbrevprøven og kompetanseprøven ikke kan gå som planlagt i tiden fremover, må lærebedriftene legge til rette for at prøven kan avlegges på et senere i tidspunkt. I slike tilfeller anbefaler vi at lærekontrakten/opplæringskontrakten utvides, og at det settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner. Det samme vil gjelde kandidater for fagbrev på jobb.»

Skulane opnar i veke 20

I løpet av veke 20 opnar dei vidaregåande skulane i Vestland. Opninga skjer i det tempo og omfang som er forsvarleg lokalt. Undersøk med den din skule korleis dette blir for vaksenopplæring.

Tidlegare info:

Vaksne som er i opplæring

Vaksne deltakarar vil få nettstøtta opplæring frå skulen dei er tilknytta. Kontakt skulen direkte dersom du har spørsmål om dette.

Vaksne som søker utdanning

Vaksne som søker utdanning for 2020 kan kontakte vaksenopplæringa her: https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/kontakt-oss/

Korona-info på fleire språk

Korona-informasjon på engelsk og fleire språk

Grunna koronaviruset tilbyr karrieresenteret vårt Karriere Vestland for tida ingen fysiske veiledeningsmøte. Men du kan få veiledning per telefon og video. 

Eigne koronarelaterte tilskot:

«Søk tilskot gjennom Tiltakspakke Vestland»

«Midlar til bedriftsintern opplæring (BIO-midlar) 2020»

«Tilskot til demping av koronaverknad i reiselivet - støtte til destinasjonsselskapa»

Fylkeskommunen ønskjer å dempe konsekvensane av koronaepidemien med eit sett av tiltak for reiseliv og beslekta næringar, leverandørindustrien innan olje og gass, små- og mellomstore bedrifter, bedrifter i startfase og tiltak retta direkte mot bedrifter gjennom avtale med Innovasjon Norge.

– Midlane som vi no har vedteke å sette inn, er eit akutt-tiltak for å hjelpe der det trengst mest. No er jobben vår å sikre at vi får mest mogleg effekt ut av kvar krone, samstundes som vi legg planar for korleis vi skal jobba på lengre sikt, seier fylkesordføraren.

Les meir her

Konsekvensar av Covid-19 og oljeprisfall for næringslivet

På initiativ frå Næringsforum Vestland er det oppretta ei ad-hoc analysegruppe som skal kartlegge og gjere tilgjengeleg statistikk og analysar knytt til koronapandemien  og oljeprisfallet, og kva påverknad dette har på næringslivet i Vestland.

Les meir her

Tannklinikkane i Vestland er no opna og har normal drift.

Les meir

Finn din tannklinikk 

Fylkestinget har sett av midlar til tiltak som skal dempe verknadene av koronaepidemien innan nærings- og kulturlivet. Saka vil bli handsama politisk og ei eventuell tilskotsordninga vil bli lyst ut hausten 2020. Les meir om det her.

Vestland fylkeskommune vil legge til rette for å dempe dei økonomiske og driftsmessige konsekvensane koronautbrotet og styresmaktene sine råd og pålegg har for kultur- og idrettsfeltet. Dette gjer vi for å

  • sikre kultur- og idrettsverksemda
  • sikre at drift av organisasjonane vert halde i gang
  • sikre at aktivitetane lett kan settast i gang igjen

Har vedteke hjelp

Vestland fylkesutval har vedteke å hjelpe kulturlivet gjennom koronakrisa. Det betyr at kulturarrangement som blir avlyste, likevel får fylkeskommunal støtte. Les meir her. 

Krisepakke for avlyste, stengde og utsette arrangement

Arrangørar  i frivillig- og idrettssektoren  som har avlyst, stengt eller utsett arrangement som følge av råd eller pålegg frå styresmaktene i samband med  koronaviruset, kan få kompensasjon, jf. forskrift  om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren vedtatt  3. april 2020.

Du kan lese meir om dette og korleis du søkjer om kompensasjon på nettsidene til Lotteritilsynet.

Tilskot til kulturarvbaserte prosjekt

Riksantikvaren lyser ut tilskotsmidlar til kulturarvbaserte prosjekt som kan støtte lokalsamfunn og næring som er påverka av koronapandemien.

Andre informasjonssider

Vestland fylkeskommune avlyser alle kurs, konferansar og samlingar i eigen regi inntil vidare.

Politiske møte skjer som videomøte.