Nyttårsmøtet 2021

Fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis ønskjer velkomen til DIGITALT nyttårsmøte tysdag 5. januar. Sjå oppdatert program og lenke til nett-tv.

Fylkestinget har vedteke Utviklingsplan for Vestland 2020–2024 og dermed sett retning for dei neste fire åra. Planen bygger på berekraftmåla til FN, og politikarane har no verktøyet for å gjere Vestland til det mest framoverlente fylket.

For at vi skal lukkast med oppfølginga av planen, må innsatsen vere tufta på samspel og samarbeid. Vi skal inkludere, inspirere og mobilisere heile vestlandssamfunnet til innsats for ei berekraftig og nyskapande utvikling.

Hovudtema i møtet blir

  • klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling
  • styrka vekstkraft i heile fylket

Heile programmet finn du under.

Her kan du lese meir om innleiarane på nyttårsmøtet 2021.

Følg møtet på nett

Vi følgjer nasjonale smittevernråd og etter regjeringa sine nye tilrådingar er møtet no heildigitalt. Du kan sjå opptak av møtet på denne lenka

Program

Opning og velkomen

Velkomstord

fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis

Forventingar til framtida

elevar på Voss gymnas

Utviklingsplan for Vestland - frå ord til handling

fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis

-

Klima og miljø som premiss for samfunnsutviklinga

Verden på Vippepunktet

Dag O. Hessen, professor ved UiO

Klimagevinst ved sirkulær økonomi og gjenbruk av eldre bygningsmasse

Simen Bjørgen, direktør i Norsk kulturminnefond

Berekraftig matproduksjon med lågare miljøavtrykk

Anders Felde, leiar Vestland Bondelag

Kva gjer vi no?

Gabriel Fliflet, leiar i Naturvernforbundet Hordaland

Stemningsrapport og spørsmål via Slido

-

Pause

-

14.00 Styrka vekstkraft i heile fylket

Ansvarleg næringsliv i Vestland – scenarioanalysane, Kunnskapsgrunnlaget

Vegard Sjursen, direktør i EY Consulting Bergen og Maria B Helsengreen, Partnar i EY

Tibber - grøn energi

Edgeir Vårdal Aksnes, administrerande direktør i Tibber

EU sin Green deal – Grøn omstilling i EU

Merete Mikkelsen, direktør Vest-Noregs Brüsselkontor

Sogn for alle – regionalt samarbeid for auka bulyst og sysselsetjing blant innvandrarar

Hilmar Høl, ordførar Årdal kommune

Stemningsrapport og spørsmål via Slido

Avslutning

fylkesordførar Jon Askeland og fylkesvaraordførar Natalia Golis