Planlegging i ei brytingstid – plan-, klima- og folkehelsekonferansen 2020

Den aller fyrste plan-, klima og folkehelsekonferansen i Vestland vert digital med direkte sending frå studio i Bergen den 27.oktober! Arrangementet er i samarbeid med Fylkesmannen i Vestland og Distriktssenteret.

Ordsky
Vi lever i ei brytingstid der vi må endre samfunnet vårt i ei meir berekraftig retning for at òg komande generasjonar skal få moglegheiter til gode levevilkår. Dette er noko av tematikken for konferansen. Vi vil ta føre oss blant anna desse spørsmåla:

 • korleis løyser vi i fellesskap klima- og naturmangfaldkrisene vi ser i verda i dag?
 • korleis påverkar dagens vegval morgondagens samfunn?
 • korleis møter vi dei store globale samfunnsutfordringane som klimaendringar, ei veksande befolkning som skal dele dei same ressursane og økonomisk ustabilitet?
 • korleis kan vi bruke det vi har lært av handteringa av koronakrisa til å løyse andre samfunnsutfordringar, som klimakrisa eller eit meir inkluderande samfunn?

Målgrupper

 • tilsette og politikarar i kommunane i Vestland
 • fylkespolitkarar
 • tilsette i statlege etatar, næringslivet og utdannings- og forskingsinstitusjonar
 • planleggarar
 • folkehelsekoordinatorar
 • klimakoordinatorar
 • næringsliv
 • konsulentar
 • interesseorganisasjonar 
 • andre med interesse for berekraftig utvikling av gode og framtidsretta verksemder, byar og lokalsamfunn

Hald av 27. oktober, og del gjerne invitasjonen i det faglege nettverket ditt!