Erasmus+ for tilsette i ulike verksemder

Få ny kompetanse, nettverk og inspirasjon i arbeidet hos partnarar i Europa! Bli med i fylkeskommunen sin fellessøknad for tilsette i ulike verksemder.

Erasmus+ er EU sitt program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014–2020. Dette bygger på «Europa 2020»-strategien for ein smart, bærekraftig og inkluderande vekst. Programmet legg til rette for samarbeidsprosjekt mellom europeiske partnarar.

Verksemda di kan få støtte til at tilsette kan utveksle erfaringar med kunnskapsmiljø i Europa. Prosjektlengda kan variere frå tre dagar til to månader.

Tilbodet frå fylkeskommunen gjeld tverrsektorielle lokale/regionale prosjekt der deltakarar frå lokal/regional forvaltning, vidaregåande skule yrkesfag og eventuelt næringsliv utarbeider felles prosjekt og reiser saman. Fylkeskommunen samlar søknadene i ein felles «VET mobility»-søknad (Vocational Education and Training) og sender den til Diku (norsk kontaktpunkt for Erasmus+ programmet). Prosjektsstart er 1. september i søknadsåret.

Søknadsfristar

Forenkla søknad til fylkeskommunen: 28. januar (hovudsøknad - prioriterte prosjekt).

Løpande søknadsfrist elles i året og tildeling dersom det er ledige midlar.

Du kan òg søkje på eiga hand direkte til DIKU – Direktorat for kvalitet og internasjonalisering i utdanning. Søknadsfrist første veka i februar kvart år. 

Kven kan søkje?

Ein partnarorganisasjon søkjer på vegne av eit tverrsektorielt lokalt samarbeid, t.d. lokal/regional forvalting, vidaregåande skule yrkesfag, fagskule, bedrift eller frivilleg organisasjon.

Kva kan du få støtte til?

Tverrsektorielle gruppeprosjekt, det vil seie kortare opphald for læring og erfaringsutveksling i Europa.

Finansieringa frå EU dekkjer vanlegvis mellom 80 og 100 prosent av utgiftene til reise og opphald etter fastsette land-satsar. Dekkjer ikkje lønsutgifter.
Prosjektet må gjennomførast innan 31. mai to år etter søkjaråret.

Slik søkjer du

Her finn du søknadsskjema
Søknaden sendast inn til adressa som er oppgitt i skjemaet. (Elektronisk søknadsskjema kjem etter kvart).

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål undervegs.
NB: Alle samarbeidspartnarane lokalt eller i Europa treng ikkje vere kjende på søknadstidspunktet.

Vi i fylkeskommunen hjelper deg med å:

  • rettleie i søknadsprosessen
  • finne europeiske prosjektpartnarar
  • invitere til informasjonsmøte om ulike EU-program