Planar og kunnskapsgrunnlag for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

I arbeidet vårt ser vi til relevante planar og kunnskapsgrunnlag. Nokre av kjeldene er lista opp under og er gode hjelpemiddel for alle som jobbar med idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Godt kunnskapsgrunnlag, god planforankring og samhandling mellom offentleg, frivillig og privat sektor på ulike nivå er avgjerande for å kunne møte behov i framtida.

I tillegg ønskjer vi brei medverknad frå innbyggarane i fylket. Det er deira behov for aktivitet som skal liggje til grunn for utviklinga innan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Fylkeskommunale planar og dokument

Inntil ny regional plan for kultur vert vedteken gjeld dei gamle regionale planane frå Hordaland og Sogn og Fjordane. Desse gjeld i det geografiske området det er vedteke i. I tillegg vart det i samanslåingsprosessen vedteke ein felles anleggspolitikk for Vestland fylkeskommune. Desse dokumenta kan ein på tilsendt dersom ein ønskjer det. 

Nasjonale dokument

Fylkeskommunen har også oversikt over ei rekke nasjonale dokument som er viktige og nyttige for fagfeltet. Dette gjeld til dømes føresegnene for spelemiddelordninga og aktuelle Stortingsmeldingar og nasjonale handslingsplanar. Dette kan ein også be om å få tilsendt dersom det er interesse eller behov for det.