Fv. 565 Marås-Soltveit

Veg:  fv. 565
Fase:  Planlegging
Kommune:  Alver
Mål:  Fylkesveg 565 er ein del av hovudvegnettet i Nordhordland, og er alternativ rute til industriområdet Mongstad. 
Kostnad:  371 millionar kroner (2017)

Den nye vegen er på omlag 7,5 kilometer og er planlagt med ei standard to-felts veg med vegbredde på 7,5 meter. Strekninga Marås-Snekkevika blir det opsjon på om lag 2 kilometer.

Det skal byggjast 2 bruer og 3 kulvertar (undergangar) og faunapassasjar på strekninga. Det er planlagt busslommer på Kjeset, Haukås, samt på Soltveit. Vegtraseen er planlagt i eit område med skog, utmark og våtmarksområder, i tillegg til noko dyrka mark. Den nye vegen berører i hovedsak kun eksisterende fv. 565 i tilknytningspunktet i kvar ende av strekninga der det vert bygd rundkøyring (Marås –og Soltveit). I tillegg krysser Haukåsen bru over eksisterende fv. 411.