Nordhordlandspakken

Veg:   
Fase:  Bygging
Kommunar:  Alver, Austrheim, Fedje, Modalen, Masfjorden
Mål:  Nordhordlandsregionen er i vekst både som bustad- og arbeidsmarknad. Vegnettet er i dag ikkje tilpassa til å møte denne veksten. 
Kostnad:  1,50 milliardar kroner

Nordhordlandsregionen er ein region i vekst både som bustad- og arbeidsmarknad. Vegnettet er i dag ikkje tilpassa til å møte denne veksten. Framkomsten for næringstransporten er dårleg på mange delstrekninger. For å auke trafikktryggleiken er det lagt opp til bygging av gang- og sykkelvegar. I tillegg er det lagt opp til å styrke kollektivtrafikken og leggje til rette for meir miljøvennlege transportløysingar, mellom anna for å dempe trafikkveksten inn mot sentrale delar av Bergen. 

Her finn du stortingsproposisjonen.