Trafikksikringstiltak

Tiltaket gjeld hovudsakeleg andre fylkesvegar i kommunen

Veg: Tiltaka gjeld fire ulike strekningar på fylkesveg.
Fase: Planarbeidet er ikkje starta.
Mål:

Måla er å heve vegstandarden, stagnere forfallet og auke trafikktryggleiken.

Kostnad: 33 mill.kr.
Kommune: Kvinnherad

Tiltaka skal gjerast via punkt- og strekningsvis utbetring. Ein skal byggje møteplassar, kantforsterking, utbetring av kurvatur, rekkverk og betre siktforholda med rydding av vegetasjon.

Aktuelle strekningar er fv. 48 Erslandsmarka, fv. 62 Landa–Sydnes, fv. 44 Kaldestadvegen trinn 1, fv. 544 Sæbøvik sentrum, samt andre mindre tiltak.