Offentleg ettersyn av planforslag

Forslag til detaljreguleringsplan for ny fv. 551 forbi Furebergfossen er lagt ut til offentleg ettersyn.

Dette er gjort etter vedtak i forvaltningskomitéen til Kvinnherad kommune den 10. desember 2014 med heimel i plan- og bygningslova § 12 – 3. 

Merknader til planforslaget
Forslaget til reguleringsplan ligg no ute til offentleg ettersyn fram til 28. februar 2015 og eventuelle merknadar til planforslaget må sendast Kvinnherad kommune innan denne datoen. Merknadar kan anten sendast pr. post (Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal) eller pr. e-post (post@kvinnherad.kommune.no). 

Spørsmål om planarbeidet
Dersom ein har spørsmål angåande planarbeidet kan ein ta kontakt med Marius Slinde (tlf.: 55 51 62 01 / e-post: marius.slinde@vegvesen.no) som er planprosjektleiar i Statens vegvesen eller Ingo Bewer (tlf.: 53 48 33 23 / e-post: ingo.bewer@kvinnherad.kommune.no) som er sakshandsamar i Kvinnherad kommune. 

Sjå elles kunngjering av offentleg ettersyn av planforslaget på Kvinnherad kommune sine nettsider.

Ny bru over Furebergfossen
NY BRU: Ny bru over Furebergfossen


Publisert 009.01.2015