Offentleg ettersyn av NYTT planforslag

Nytt forslag til detaljreguleringsplan for fv. 551 forbi Furebergfossen er lagt ut til offentleg ettersyn.

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-3 vedtok forvaltningskomitéen til Kvinnherad kommune i møte 15. juni 2016, å legge det nye forslaget til reguleringsplan for fv. 551 Furebergfossen ut til offentleg ettersyn.

Merknadsfrist

Eventuelle merknadar til planforslaget må sendast skriftleg innan
8. august 2016 til:

Kvinnherad kommune, Rosendalsvegen 10, 5470 Rosendal eller
e-post post@kvinnherad.kommune.no

Spørsmål om planarbeidet

Dersom ein har spørsmål angåande planarbeidet kan ein ta kontakt med:

Sjå elles kunngjering av offentleg ettersyn av planforslaget på Kvinnherad kommune sine nettsider.

Sjå elles kunngjering av offentleg ettersyn av planforslaget på Kvinnherad kommune sine nettsider.

Publisert 22.06.2016