Fv. 48 Herøysundet

Delstrekninga av fylkesveg 48 går gjennom bygda Herøysundet sørvest i Kvinnherad kommune. I likskap med fleire bygder i Kvinnherad fører fv. 48 med seg gjennomgangstrafikken mellom Husnes og Rosendal.

Veg: Fv. 48
Fase: Reguleringsplan er ferdig til høsten 2020. 
Mål: Vegen er ikkje tilrettelagt for mjuke trafikantar. Det skal byggjast gang- og sykkelveg med tilrettelagte kryssingspunkt og busslommer skal utbetrast. Ein skal også finne nye lokaliseringar for kantstopp.
Kostnad: 29 mill.kr.
Kommune: Kvinnherad