Fv. 614 Breivika - Svelgen

Veg Fv. 614
Fase Byggefase
Kommune Bremanger
Mål Det skal byggast fortau og gang- og sykkelveg på strekninga Breivika-Svelgen på fv. 614 i Bremanger kommune. Strekninga er 1 km lang. Nokre stader må fylkesveglinja flyttast for å få plass til fortau og g/s-veg.
Fleire kabeletatar og bedrifter er med i prosjektet, og skal legge høgspentkablar, fjernvarme, telefiber og vassleidning på heile eller delar av strekninga.
Kostnad