Fv. 607 Heggebø–Leirvik

Veg: Fv. 607
Fase: Planfase
Kommune: Hyllestad
Mål:

Målet med prosjektet er å få på plass eit samandhengande tilbod til mjuke trafikantar mellom Heggebø og Leirvik

Kostnad:

28 mill. kr

Det er planlagt gang- og sykkelsamband mellom Heggebø og Leirvik sentrum i Hyllestad kommune. Planen legg opp til å bygge 250 meter gangveg og 220 meter fortau langs fylkesveg 607.

I dag er det eit tilbod til mjuke trafikantar på deler av strekninga, men fleire stader må dei dele plassen med biltrafikken.