Fv. 57 Lindås tettstad–Mongstad

Veg:  Fv. 57
Fase:  Planlegging
Kommune:  Alver
Mål:  Utbetring av eksisterande fylkesveg 57 frå Lindås tettstad til Mongstad, samt etablering av parallell gang- og sykkelveg.
Kostnad:   


Planarbeidet gjeld utbetring av eksisterande fylkesveg 57 frå Lindås tettstad til Mongstad, samt etablering av parallell gang- og sykkelveg. Føremålet med planarbeidet er å fastleggje plassering og utforming av køyreveg, kryssløysingar, gang-sykkelveg og samstundes sikre areal til gjennomføring av prosjektet.