Fv. 57 Dale - Storehaug

Veg Fv. 57
Fase Prosjekteringsfase
Kommune Fjaler
Mål

Å legge til rette for ein framtidsretta og trygg fylkesveg 57, ved å oppgradere eksisterande veg til ein standard som tilfredsstiller gjeldande krav.

Kostnad Fylket har løyvd 61,9 mill.kr

Vestland fylkeskommune har sett av vel 60 millionar til utbetring av strekninga Holmeli – Nistadlia, på vegen mellom Gryvlevika og Nistadlia i Fjaler kommune.
Dette er ei strekning på om lag 1,4 kilometer. Det skal gjerast tiltak for å betre sikt og utvide vegen i breidda. Prosjektet skal lysast ut på anbod våren 2021, og anleggsstart vert sannsynlegvis på seinsommaren.

Ei utbetring av vegstrekninga vil gje tryggare og meir rasjonell
transport på strekninga Bygstad – Dale. Fylkesveg 57 er knytepunktet mellom ytre del av fjordlandskapet Dale/Askvoll, og arbeidsmarknad/servicetilbod i indre deler av Sunnfjord, med Førde som næraste by.