Fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Veg:  Fv. 5633 (tidlegare fv. 303)
Fase:  Byggefase frå november 2020 til mars 2023.
Kommune:  Årdal
Mål:  Formålet er å utbetre Seimsdalstunnelen slik at den tilfredsstiller Tunnelsikkerhetsforskriften, og samtidig legge til rette for gåande og syklande mellom Seimsdalen og Årdalstangen. Ferdig: mars 2023. 
Kostnad:  Kostnadsramme: 325 mill. kr.


Vestland fylkeskommune skal oppgradere den 1500-meters lange Seimsdalstunnelen frå 1965 mellom Seimsdalen og Årdalstangen i Årdal kommune til dagens standard. Det skal og bli gang- og sykkelsti gjennom tunnelen. 

Arbeidet tok til seint hausten 2020, og fylkesvegprosjektet skal stå ferdig i
mars 2023. 

Vegstenging

Det er eit omfattande arbeid som skal gjerast med tunnelen, og vegstenging må til i anleggstida. Då tunnelen er einaste veg mellom Seimsdalen og Årdalstangen er stengingane ein særleg utfordrande del av dette fylkesvegprosjektet. Tunnelen vil bli stengt på nattestid heile 2021. Fylkeskommunen vil tilrettelegge trafikkavviklinga på best mogleg måte i samarbeid med kommunen og arbeidsgjevarar, og ivaretek tryggleiken i krise- og beredskapsituasjonar i lag med naudetatane.  
Sjå stengingstider vidare ned på sida.

Byggefasar

Førebuande arbeid

I november 2020 til og med første veka i januar 2021 vart det gjort førebuande arbeid, som skogrydding og montering av rasfanggjerde langs vegen, og riving og ny montering av ein del tekniske installasjonar i tunnelen. Arbeidet krevde kortare vegstengingar på inntil ein time gjennom døgnet.

Drivefase 2021

Sjølve tunneldrivinga starta i januar 2021. Dette er sprengingsarbeid som vil halde på gjennom året.  Massar må fraktast ut, og lengre og hyppigare stengingar må til i denne fasen. Tunnelen blir nattestengt i heile 2021, med faste gjennomkøyringstider på dagtid. Det blir heilt stengt for gåande og syklande i drivefasen. 

Stengingar frå 26. januar 2021 og ut året:

På dagtid er det som regel stengingar på 30 minutt, men det kan bli behov for stenging i to timar. 

Natt:                kl. 00.15-06.00    nattestengt tunnel

Dag:                 kl. 06.00-07.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
                         kl. 07.00-09.00    fri ferdsel     
                         kl. 09.00-15.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
                         kl. 15.00-17.00    fri ferdsel
                         kl. 17.00-20.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
Kveld:              kl. 22.00               gjennomkøyring
                         kl. 23.00               gjennomkøyring
                         kl. 00.15               gjennomkøyring, Årdalstangen

Båttransport i januar 2021

Tunnelen måtte stengast heilt på både kvelds- og nattestid i to veker 11. - 25. januar 2021. Då måtte intensivt sprengingsarbeid gjerast, mellom anna sprenging av bergrom i tunnelen som er naudsynte for å få gjort resten av tunnelarbeidet. I desse to vekene vart det satt opp båt for persontransport mellom Seimsdalen og Årdalstangen på kvelds- og nattestid.


Naudsituasjonar og beredskap

Fylkeskommunen legg til rette for at naudetatane kan ivareta tryggleik og beredskap for innbyggarane under bygginga av tunnelen. Det vil ligge ein båt tilgjengeleg for brann, helse og politi på Årdalstangen gjennom heile driveperioden, samt ein brannbil på Seimsdalssida. I dei to vekene i januar med nattestengt tunnel, blir det også ståande ein ambulanse med utstyr på Årebru i Seimsdalen. 

Tunnelportal
SKAL UTBETRAST: Inngang frå aust fv. 5633 Seimsdalstunnelen (tidlegare fv. 303)

Entreprenør

Fylkesvegprosjektet vart tildelt entreprenør Bertelsen og Garpestad AS i oktober 2020 etter anbodsrunde. Dei held til i Egersund, og rigga seg til på Årdalstangen i slutten av november 2020. Anleggskontoret er i Seimsdalen, medan fylkeskommunen har prosjektkontor i Øvre Årdal.