Fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Veg:  fv. 5633 (tidlegare fv. 303)
Fase:  Byggefase frå november 2020 til mars 2023.
Kommune:  Årdal
Mål:  Formålet er å utbetre Seimsdalstunnelen slik at den tilfredsstiller Tunnelsikkerhetsforskriften, og samtidig legge til rette for gåande og syklande mellom Seimsdalen og Årdalstangen. Ferdig: mars 2023. 
Kostnad:  Kostnadsramme: 325 mill. kr.


Vestland fylkeskommune skal oppgradere den 1500-meters lange Seimsdalstunnelen frå 1965 mellom Seimsdalen og Årdalstangen i Årdal kommune til dagens standard. Det skal og bli gang- og sykkelsti gjennom tunnelen. 

Arbeidet tok til seint hausten 2020, og fylkesvegprosjektet skal stå ferdig i
mars 2023. 

Vegstenging

Det er eit omfattande arbeid som skal gjerast med tunnelen, og vegstenging må til i anleggstida. Tunnelen vil bli stengt på nattestid heile 2021 for å få gjort naudsynt arbeid, og det blir heilt stengt for gåande og syklande i anleggstida. Tunnelen er einaste veg mellom Seimsdalen og Årdalstangen, og stengingane ein særleg utfordrande del av dette fylkesvegprosjektet. Fylkeskommunen vil tilrettelegge trafikkavviklinga på best mogleg måte i samarbeid med kommunen og arbeidsgjevarar, og ivaretek tryggleiken i krise- og beredskapsituasjonar i lag med naudetatane.  
Sjå stengingstider vidare ned på sida.

Byggefasar

Førebuande arbeid

I november 2020 til og med første veka i januar 2021 vart det gjort førebuande arbeid, som skogrydding og montering av rasfanggjerde langs vegen, og riving og ny montering av ein del tekniske installasjonar i tunnelen. Arbeidet krevde kortare vegstengingar på inntil ein time.

Drivefase 2021 og vegstengingar

Sjølve tunneldrivinga starta i januar 2021. Dette er sprengingsarbeid som vil halde på gjennom året.  Massar må fraktast ut, og lengre og hyppigare stengingar må til i denne fasen.

Tunnelen blir nattestengt i heile 2021, med faste gjennomkøyringstider på dagtid. Det blir heilt stengt for gåande og syklande. 
 

Ferietid og fri ferdsel sommaren 2021

Anlegget tek ferie i fellesferien, og det blir fri ferdsel gjennom Seimsdalstunnelen i desse vekene. Tunnelen er framleis stengt for gåande og syklande. 

 • Fri ferdsel f.o.m. mandag 12. juli kl. 06:00.
  Det blir arbeid langs med vegen på dagtid t.o.m. 14. juli, men dette treng i utgangspunktet ikkje vegstengingar. 
 • Oppstart arbeid og vegstengingar med utvida nattestenging:
  mandag 2. august kl. 07.00.

Stengingar på kveld og natt f.o.m. 6. april t.o.m. 11. juli,    2. august til omlag 30. august  

For å kunne gjere sprengingsarbeidet meir effektivt, sikre opningstidene og korte ned på perioden med lange stengingar må tunnelen stengast heilt både på kvelds- og nattestid 6. april til 11. juli, med båttransport på kvelden.

Gjennomkøyringstider i tunnelen f.o.m. 6 april t.o.m. 11. juli 2021, samt
2. august til omlag 20. august:

kveld og natt: kl. 18.00-06.00   Stengt tunnel, ingen gjennomkøyringar
dag:                 kl. 06.00-07.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
                         kl. 07.00-09.00    fri ferdsel     
                         kl. 09.00-15.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
                         kl. 15.00-17.00    fri ferdsel
                         kl. 17.00-18.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
laurdag og søndag:        kl. 06.00-07.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time
                                          kl. 07.00-17.00    fri ferdsel
                                          kl. 17.00-18.00    gjennomkøyring kvar heile og halve time     

 • Tunnelen er heilt stengt for gåande og syklande. 
 • Alle typar motorkøyretøy med kvite skilt kan passere på gjennomkøyringstidene, men ver obs på varierande vegdekke.
 • Dersom båten ikkje kan gå, vil tunnelen opne for gjennomkøyringar: 
  passering kvar heile og halve time t.o.m. kl. 20, deretter passering kl. 22, kl. 23 og kl. 00.15 

Båt for persontransport og bussavgangar: 

Båtavgangar  
frå Tangen  frå Seimsdalen 
17.45 18.00
18.30 19.00
19.30 19.45
20.00 20.15
21.00 21.20
21.43 22.15
22.45 23.00
23.15 23.30
00.00 00.15
01.00 (fre, lør) 01.15 (fre,lør)


Bussruter 6. april-11.juli: 

Bussavgang
(Tide)

   
frå
Seimsdalen
frå
Tangen
frå
Øvre Årdal
17.00
til Øvre
ekstrabuss
   
  18.19  
  20.04 18.53
  21.40 20.33 (fre)
    20.40
(man-tors)
    (22.20)
  23.44 (fre) 22.35
Ekstrabuss
(lør-søn)
   
Seimshagane
avgang
Årebru
avgang
Øvre 
ankomst
 06.05 06.25 ca. 06.45
08.50 08.55 ca. 09.15
Øvre Årdal
avgang
Seimsdals-tunnelen Seimshagane
ankomst
08.00 08.30 ca. 08.45
Bilhenting vekedagar: ordinær rutebuss  


Bilhenting på vekedagar:
Det går rutebuss på morgonen, og dette ordinære busstilbodet skal brukast til bilhenting på vekedagar. Ein skal ikkje betale for bussturen om ein kun skal hente bil. Gi difor beskjed til busssjåføren når du går om bord dersom du skal hente bil. 

Sprengingsarbeid 6. april til 11. juli

Etter at drivearbeidet tok til i er det klart at det trengs lengre samanhengande arbeidsperiodar i tunnelen der vi kan jobbe meir intensivt for å ha betre framdrift. Med gjennomkøyringstider som i februar og mars blir det for mykje stress og dagleg usikkerheit om vi klarer å opne vegen til rett tid. Ein må bruke mykje tid på sikring og opprydding i høve effektiv arbeidstid. HMS og tryggleik for arbeidarar og trafikantar kjem alltid først.

Med opnings- og arbeidstidene denne perioden vonar vi også å korte ned på tidsrommet der ein treng lengre stengingar, og hovuddelen av sprengingsarbeidet kan vere ferdig til fellesferien. I perioden skal vi også arbeide i eit område med meir ujamn kvalitet på fjellet, og treng rom til uføresette hendingar. Dei nye opningstidene har vore drøfta med kommunen, naudetatane og innbyggarar i området.   

Fellesferien veke 28, 29 og 30 2021

Det blir fri ferdsel veke 28, 29 og 30, då tek anlegget sommarferie.

Stengingstider etter fellesferien 2021

Det blir behov for stengingar også etter fellesferien, og tunnelen vil vere nattestengt heile 2021. Stengeregimet her vil bli lettare. 

Transport ved utilsikta vegstenging i Seimsdalstunnelen

Ved utsetting av opningstidspunkt vert det sett inn ferje og buss, sjå tider til høgre. 

Naudsituasjonar og beredskap

Fylkeskommunen legg til rette for at naudetatane kan ivareta tryggleik og beredskap for innbyggarane under bygginga av tunnelen. Det vil ligge ein båt tilgjengeleg for brann, helse og politi på Årdalstangen gjennom heile driveperioden, samt ein brannbil på Seimsdalssida. I dei to vekene i januar med nattestengt tunnel, blir det også ståande ein ambulanse med utstyr på Årebru i Seimsdalen. 

Tunnelportal
SKAL UTBETRAST: Inngang frå aust fv. 5633 Seimsdalstunnelen (tidlegare fv. 303)

Entreprenør

Fylkesvegprosjektet vart tildelt entreprenør Bertelsen og Garpestad AS i oktober 2020 etter anbodsrunde. Dei held til i Egersund, og rigga seg til på Årdalstangen i slutten av november 2020. Anleggskontoret er i Seimsdalen, medan fylkeskommunen har prosjektkontor i Øvre Årdal.