Fv. 55 Bru over Esefjorden

Fv. 55 er utsett for skred i Esefjorden. Balestrand kommune vedtok i 2017 at dette skal løysast ved å byggje ei bru mellom Storesva og Presthola. Vestland fylkeskommune lagar no ein reguleringsplan for tiltaket.

Veg:  fv.55
Kommune: Sogndal
Mål:

Rassikringsprosjektet skal gi skredsikker og trygg framkomst på fv.55 mellom Balestrand og Dragsvik.

Kostnad: Grovt kostnadsoverslag i reguleringsplanfasen er 650 millionar kroner.
Finansiering vil skje med fylkesvegløyvingar og statlege skredsikringsmidlar.
Fase: 

Planfase
Prosjektet ligg inne i fylkeskommunen sin økonomiplan 2021-2024 med totalt 771 millionar kroner, med oppstart i 2022 med 205,6 millionar kroner.  Fylkestinget vedtek nytt budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 i fylkestinget i desember 2021.


Planfase

Prosjektet er i ein planfase, og Vestland fylkeskommune arbeider med reguleringsplan for tiltaket i samråd med Sogndal kommune. 
Reguleringsplanen skal vere ferdig sommaren 2021, og blir sendt på høyring. 

Reguleringsplanen og ulike alternativ

Det har vore jobba med ulike alternativ for brua, både plassering og form. I april 2021 viste dei faglege vurderingane i reguleringsplanarbeidet at ei plasseringa av bru nærare Balestrand sentrum er den beste løysinga, og denne er no tilrådd (løysing 2C på illustrasjonen). 

Illustrasjon: Ulike alternativ for bruløysing over Esefjorden.
Illustrasjon: Ulike alternativ for bruløysing over Esefjorden.

Det er laga ein grov 3D-modell der brualternativa er visualiserte. Modellen viser mogleg utforming av brua, ei betongbru med 15 m. seglingshøgde, men både stålbru med færre pilarar, betongbru og ulike seglingshøgder vil vere moglege. Sjølve utforminga av brua blir bestemt seinare i prosessen. 

Det første alternativet til plassering (1) var mellom Storesva på sørsida og Presthola på nordsida av Esefjorden, og ei bru som gjekk i boge med lang horisontalkurve. Etter grunnundersøkingar viser det seg at å bygge brua ved denne plasseringa blir vesentleg dyrare enn det som er lagt til grunn i kommunedelplanen, og det er vanskelegare å få til ei godt utforma bru med dette grunnlaget.

Ei alternativ plassering (2) er lagt noko lenger mot Balestrand sentrum på sørsida av fjorden, med ei nokså rett line over fjorden. Med dette alternativet er det mogleg å redusere inngrepa langs fv. 55. Det blir også betre plass til trafikkavvikling i anleggsfasen, og større areal vil også gjere sjølve anleggsarbeidet med brubyggina lettare. Etter ei samla vurderinga av fagtema der økonomi og omsyn til landskapsinngrep er vekta tungt, er dette det klart beste alternativet.

Valt alternativ for bru

- utgangspunkt sør: nærare Balestrand sentrum, mellom Storesva og Hamnen
- utgangspunkt nord: Presthola, nærare Gjerdsviki. 
- brua blir om lag 675 meter lang
- T-kryss i begge endar
- fartsgrense 60 km/t 
- gang- og sykkelveg over brua

Viktige tema i vurderingane 

  • kostnadar
  • brua si innverknad på landskapsbiletet, estetiske vurderingar.
  • terrenginngrep inne på land
  • trafikksikkerheit og omsynet til vegnormalane
  • skredfare
  • støy
  • anleggsgjennomføring
Grafisk illustrasjon som viser bilde av Balestrand sentrum og den planlgade brua på fylkesveg fv. 55 som skal krysse Esefjorden. Bygningar og Kviknes i hotell i framgrunnen og fjell og landskap rundt.
Den valde løysinga for bru over Esefjorden på fv. 55 er lagt nærare Balestrand sentrum.