Fv. 53 Ljoteli, skredsikring

Veg:  fv. 53
Fase:  Byggefase, oppstart våren 2019, ferdigstilling hausten 2021.
Kommune:  Årdal 
Mål:  Skredsikring med å bygge ein om lag 1100 m. lang tunnel med stigning på om lag 7,5%. 
Kostnad:  Prosjektet er finansiert av fylkeskommunen, med ei ramme på omlag 300 mill. kroner i perioden 2019-21. 


Stor rasfare

Strekninga Ljoteli på fv. 53 i Årdal kommune inst i Sognefjorden er utsett for både steinsprang, snøskred og is som dett ned i vegen. Den nye tunellen på om lag 1100 meter skal sikre trafikantane og redusere risikoen for skader på vegen, og sikre at fv. 53 blir ein føreseieleeg og open veg med færre stengingar. Det blir bygd om lag 700 meter ny veg i tillegg til tunnellen.

Bratt terreng

Dette er eit spesielt vegprosjekt sidan det er så bratt terreng med opptil 40 prosent helning. Det er store fyllingar, høge og bratte skjeringar på opp mot 26 meter og smal veg å komme seg fram på. Det er til dømes brukt mykje klatregraverar i fylkesvegprosjektet, gravemaskiner som heng i vaier. 

Tunnelvegg med tunnelrigg
TUNNELSTUFF: Frå drivinga av Ljotelitunnelen på fv. 53.

Ny, kostnadseffektiv veg

Som eit delprosjekt er det også bygd 600 meter ny veg ved Holsbru eit lite stykke over tunnelen. Vegstrekninga blir bygd på deponimassar frå prosjektet, og erstattar også den gamle Holsbru-tunnelen på 96 meter. Denne korte tunnelen hadde store problem med ising og vatntilsig. Den nye vegstubben vart opna for trafikk 6. juli 2020. 

Arbeidet med skredsikring i Ljoteli tok til 30. september 2019.(Foto: Statens vegvesen)
Arbeidet med skredsikring i Ljoteli tok til 30. september 2019.(Foto: Statens vegvesen)