Planforslag sendt til kommunen

Statens vegvesen sitt forslag til reguleringsplan for fylkesveg 267 Eidsvågveien er oversendt til Bergen kommune for førstegangsbehandling. [26.06.2019]

Bergen kommune, som planmyndigheit, skal no vurdere planforslaget.

Det er kommunen som kan fatte vedtak om utlegging av planforslaget til offentleg ettersyn. 
Når planen blir lagt ut til offentleg ettersyn, vil det bli kunngjort i aviser og på kommunen si nettside.

Berørte grunneigarar og tverrbuar vil bli varsla direkte. Det vil då opne for å sende inn merknadar til planforslaget.