Fv. 23 Tormodsetre–Gilje

Strekninga Tormodsetre–Gilje er prioritert som nr. 5 av tiltaka på eksisterande fylkesvegnett i Bømlopakken. Prosjektet går i hovudsak ut på breiddeutviding og bygging av møteplassar langs eksisterande veg.

Veg:  Fv. 23
Fase:  Planfase
Kommune:  Bømlo
Mål:  Vegutbetring og trafikksikring.
Kostnad:  6 mill.kr. (2008-kr)