Fv. 562 Lavik-Haugland

Prosjektet er godt i gang med grunnerverv, og skal gjennom detaljprosjektering i løpet av 2020. Konkurransegrunnlaget blir lyst ut i årskiftet og entreprenør vil starte på bygginga sommaren 2020.

Veg:  fv. 562
Fase:  Prosjektering
Kommune:  Askøy
Mål:  Prosjektet strekk seg over 3,4 kilometer, delvis med utbetring av eksisterande veg og delvis heilt ny veg. Det kommer ny gang- og sykkelveg langs hele strekninga. 
Kostnad:  Kostnad 650 mill. kr

 

Fv. 562 Lavik-Haugland skal dette året gjennom delprosjektering
DELPROSJEKTERING. Prosjektet skal gjennom delprosjektering i 2020. Grunnboring sør på vegområdet Lavik-Haugland blei gjort i 2018. (Foto: Geir Brekke)