Askøypakken

Store delar av vegnettet på Askøy har låg standard, og er ikkje tilpassa dagens trafikk. Askøypakken vil gje betre framkomst og tryggleik for trafikantane.

 

Veg:

Askøypakken har tilsaman ti delprosjekt under bygeleiing av Vestland fylkeskommune. Sjå meir informasjon om nokre av desse lengre nede på sida.

Fase: Byggefase

Mål:

På Askøy er det behov for utbetringar og tilrettelegging for fotgjengarar, syklistar og kollektivtrafikk.

Kostnad:

1,6 mrd.kr. (2015-kr.) medrekna ramme til kollektivtiltak 200 mill.kr og ramme til "andre tiltak" 220 mill.kr.

Askøypakken er finansiert av bompengar.


Kommune:

Askøy

Klikk på pluss nederst til høyre på kartet så vil markert område for vegprosjektet komme til syne.

 

Skiftesvik-Marikoven
Entreprenør Contexo arbeider med ny fv. 213 Skiftesvik-Marikoven