Faglege grunnlag og delstrategiar RTP

Som grunnlag for Regional transportplan 2022-2033 for Vestland fylke er det laga mange faglege grunnlag, delstrategiar og utgreiingar.

Bytrafikk, syklistar på sykkelveg og buss i bakgrunnen. Elsparkesyklar står på fortauet, vår.
Fylkeskommunen har mellom anna ansvaret for kollektivtrafikken og gang- og sykkelveg langs fylkesvegane. foto: Morten Wanvik

Grunnlagsdokumenta greier ut problemstillingar og drøftar utfordringar og moglegheiter innan samferdselsektoren. 
Du finn ei kort skildring av dei ulike grunnlaga i Handlingsprogram RTP.

Faglege grunnlag og utgreiingar

Kunnskapsgrunnlag

Faglege grunnlag under arbeid

Desse dokumenta blir klare i løpet av sommaren 2022:

- Strekningsvis utgreiingar
- Forfallskartlegging