Regional transportplan (RTP)

Ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor i heile Vestland - dette vil fylkeskommunen sikre gjennom Regional transportplan 2022-2033. RTP er den langsiktige planen for utvikling av samferdslesektoren i Vestland fylke.

Den fyrste regionale transportplanen for Vestland fylke, RTP 2022 - 2033, blir vedtatt i fylkestinget i desember 2021. Du kan påverke planen gjennom offentlege innspelsmøte og høyringsrundar.

Innspelsmøte 

Fylkesordførar Jon Askeland inviterte til tre opne innspelsmøte om RTP 2022-2033 kring om i fylket i februar 2021. RTP skal sette ei tydeleg retning for arbeidet med transport i fylket. På innspelsmøta presenterte fylkesordføraren dei overordna måla for planen, og tok i mot attendemeldingar på korleis vi i størst grad kan nå måla i fellesskap

Sjå innspelsmøta i opptak
Lenke til alle tre møta

Program: Sunnhordland og Hardanger
Program: Bergensområdet og Nordhordland
Program: Nordfjord, Sunnfjord og Sogn

Om planen

Hovudmålet for RTP 2022-33 er: 
«Vestland skal ha eit effektivt, trygt og framtidsretta transportsystem som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling.»

RTP 2022-33 er det øvste plandokumentet for den langsiktige utviklinga av transportsektoren i Vestland. Det skal omtale alle delar av samferdsle og transport i fylket, som vedlikehald og utbygging av fylkesvegnettet, sykkel- og gangstiar, Bybanen, reiseområde og båt og ferge. Denne strategiske planen blir vedtatt av fylkestinget i desember 2021.

Måla og strategiane i RTP skal sikre ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor i heile Vestland. RTP vil ha eit kunnskapsgrunnlag der ein ser på utviklingstrekk og framtidige utfordringar innan transportsektoren. Den vil også ha eit 4-årig handlingsprogram med oversikt over planlagde tiltak og investeringar i perioden.

Planprogrammet for RTP 2022-2033, planen for planen,  vart klar hausten 2020 etter offentleg høyring. Kunnskapsgrunnlaget er også ferdig: 

Tema

  • fylkesvegnettet
  • mobilitet
  • kollektivtransport
  • finansiering
  • nasjonale ansvarsområde

Føringar

RTP skal legge føringar for prioriteringane fylkeskommunen gjer innan sektoren. Den gjev også føringar for korleis fylket skal jobbe for å sikre interessene innan samferdsle som ligg utanfor fylket sine ansvarsområde. Målet er at RTP skal ha same tidsforløp som prosessen med Nasjonal transportplan (NTP), og arbeidet med NTP legg føringar for arbeidet med RTP. 

Medverknad

Det er lagt opp til brei medverknad, der innspel frå alle delar av fylket er viktig i arbeidet med planen. Det skal vere innspelsmøte kring om i fylket og høyringar i fleire rundar. 

Høyring - RTP 2022-2033

Sjølve planutkastet blir sendt på offentleg høyring i juni 2021. 

Høyring planprogrammet

Korleis skal Regional transportplan for Vestland strukturerast? Kva plantema skal den ta føre seg? Korleis sikre god medverknad?
Planprogrammet - planen for planen -  var på høyring fram til 14. juli 2020.
Høyringsside: Planprogram RTP 2022-2033 Vestland fylke

Tidsline

mai 2020 Framlegg til planprogrammet blir sendt på høyring med høyringsfrist 14. juli. 
september 2020 Planprogrammet blir politisk vedtatt. 
februar 2021 Innspelsmøte til planutkastet kring om i fylket.
juni 2021 Fylkesutvalet sender planutkastet på høyring. 
august/september 2021 Andre runde med innspelsmøte til planutkastet kring om i fylket.
september 2021 høyringsfrist, planutkast 
desember 2021 RTP 2022-2033 blir vedtatt i fylkestinget. 

 

Les meir om Nasjonal transportplan (NTP) og Vestland fylke