Regional transportplan 2022-2033 for Vestland (RTP)

Ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor i heile Vestland - dette vil fylkeskommunen sikre gjennom Regional transportplan 2022-2033 (RTP) for Vestland fylke.

 

Regional transportplan for Vestland fylke, RTP 2022 - 2033
Hovudmål: 
«Vestland skal ha eit effektivt, trygt og framtidsretta transportsystem som legg til rette for klima- og miljøvenleg mobilitet og berekraftig samfunnsutvikling.»

Aktuelt

Handlingsprogram RTP - investeringar (HPI)

Prioriteringane innan sektoren, kva prosjekt og tiltak som skal settast i gang når, finn vi i investeringsdelen til handlingsprogrammet til Regional transportplan 2022-2033.
Handlingsprogram RTP-investeringar blir vedtatt i fylkestinget 21. juni 2022, med første politiske handsaming i hovudutval for samferdsel og mobilitet 24. april

Nett-tv: Sjå møtet i hovudutval for samferdsel og mobilitet  24. mai 2022. 

Den øvste samferdselsplanen

RTP 2022-2033 er det styrande plandokumentet for den langsiktige utviklinga av samferdselsektoren i Vestland. Det omtalar alle delar av samferdsel og transport i fylket, som vedlikehald og utbygging av fylkesveg, skredsikring, sykkel- og gangstiar, Bybanen, Miljøløftet, trafikktryggleik, båt og ferge. Planen blir rullert kvart fjerde år.  

Fire hovuddokument

 1. Regional transportplan, hovuddokument
  Dette dokumentet gjev prinsipielle føringar for samferdselspolitikken i Vestland fylke. Her finn du hovudmål, delmål for kvart plantema og strategiar som seier korleis vi skal nå måla.
  Tips til korleis du skal lese hovuddokumentet finn du lenger ned på sida. 
  Planen har fem plantema, med eigne delmål og strategiar:
  - Fylkesvegnettet
  - Mobilitet og kollektivtransport
  - Miljøløftet
  - Finansiering
  - Nasjonale ansvarsområde
 2. Handlingsprogram RTP.pdf
  RTP har eit fireårig handlingsprogram som blir rullert kvart år. Det er tre-delt og gir  oversikt over piroriterte prosjekt og investeringar i perioden. Handlingsprogrammet vart vedtatt i lag med Regional transportplan i desember 2021, med unntak av investeringsdelen som blir vedtatt i fylkestinget 21. juni 2022. 
  - Strategisk del
  - Utviklingstiltak
  - Handlingsprogram RTP - investeringar:
    Utkast - Handlingsprogram RTP Investeringar.PDF  Denne delen av Handlingsprogram RTP har konkrete lister over prioriterte prosjekt og blir vedteke i fylkestinget i juni 2022, etter innspelsrunde til kommunar og andre vinteren 2022. 
 3. Strategi for mjuke trafikantar, RTP
  er fylkeskommunen sin strategi for arbeidet med mjuke trafikantar, den omtalar fylkeskommunale verkemiddel for å auke talet mjuke trafikantar.
 4. Strategi for berekraftig mobilitet, RTP
  er Skyss sitt strategiske styringsdokument og omtalar retning og utvikling for selskapet, samt korleis Skyss skal fylle den nye rolla som mobilitetsaktør.

Planprogram, planen for planen

- Planprogram RTP 2022-2033 Vestland fylke

Faglege grunnlag

Planen har eit breitt og tilgjengeleg kunnskapsgrunnlag der ein ser på utviklingstrekk og framtidige utfordringar på området. Du kan lese alle faglege grunnlag, delstrategiar og utgreiingar, som m.a. "Meir veg for pengane", Skredsikring og Tunneloppgradering. Dei greier ut problemstillingar og drøftar utfordringar og moglegheiter innan samferdslesektoren.
Du finn ei kort skildring av dei ulike grunnlaga i Handlingsprogram RTP.

Medverknad

Innspel og medverknad frå alle delar av fylket er ein viktig og vesentleg del av arbeidet med RTP, og naudsynt for å få ein god samferdselplan for Vestland.
Plandokumentet var på offentleg høyring juni-september 2021. 
Høyringsside, Regional transportplan 2022-2033 Vestland fylke

Tidlegare var planprogrammet, planen for planen, på høyring fram til juli 2020.

Våren og hausten 2021 var innspelsmøte om framlegget til planen tre ulike stader i fylket, desse kan sjåast i nett-tv.

Investeringsdelen av RTP Handlingsprogram med lister over konkrete prosjekt var på innspelsrunde vinteren 2022. 

Føringar

RTP legg føringar for prioriteringane fylkeskommunen gjer innan sektoren. Den gjev også føringar for korleis fylket skal jobbe for å sikre interessene innan samferdsle som ligg utanfor fylket sine ansvarsområde. Målet er at RTP skal ha same tidsforløp som prosessen med Nasjonal transportplan (NTP), og arbeidet med NTP legg føringar for arbeidet med RTP. 

Tidsline

mai 2020 Framlegg til planprogrammet blir sendt på høyring med høyringsfrist 14. juli. 
september 2020 Planprogrammet blir politisk vedtatt. 
februar 2021 Innspelsmøte til planutkastet kring om i fylket.
juni 2021 Fylkesutvalet sender planutkastet på høyring. 
august/september 2021 Andre runde med innspelsmøte til planutkastet kring om i fylket.
september 2021 høyringsfrist planutkast 12. september
september-november 2021 Alle skriftlege innspel blir vurdert og presentert med vurdering i ein høyringsrapport som ligg ved det endelege planutkastet til RTP, alle munnlege innspel blir lytta til.
6. oktober 2021 Høyringa og hovudtrekk der blir tema i møte i hovudutval for samferdsle 6. oktober. 
9. november 2021 Endeleg utkast til RTP 2022-2033 med høyringsrapport blir lagt fram for politisk handsaming. 
15. 16. desember 2021 RTP 2022-2033 blir vedtatt i fylkestinget. 
mars 2022 Investeringsdelen av Handlingsprogram RTP er på innspelsrunde med frist 1. april. 
25. mai Handlingsprogram RTP og investeringar blir handsama i hovudutval for samferdsel og mobilitet. 
juni 2022 Handlingsprogram RTP og investeringar blir vedtatt i fylkestinget. 

 

Les meir om Nasjonal transportplan (NTP) og Vestland fylke