Regional transportplan (RTP)

Ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor i heile Vestland - dette vil fylkeskommunen sikre gjennom Regional transportplan 2022-2033. RTP er den langsiktige planen for utvikling av samferdslesektoren i Vestland fylke.

RTP_illustrasjon.jpg

Den fyrste regionale transportplanen for Vestland fylke, RTP 2022 - 2033, blir vedtatt i fylkestinget i desember 2021. Arbeidet er i gang, og du kan påverke planen gjennom offentlege innspelsmøte og høyringsrundar.

Om planen

RTP 2022-2033 er det øvste plandokumentet for den langsiktige utviklinga av transportsektoren i Vestland. Det skal omtale alle delar av samferdsle og transport i fylket, som vedlikehald og utbygging av fylkesvegnettet, sykkel- og gangstiar, Bybanen, reiseområde og båt og ferge. Denne strategiske planen blir vedtatt av fylkestinget i desember 2021.

Måla og strategiane i RTP skal sikre ein trygg, berekraftig og nyskapande transportsektor i heile Vestland. RTP vil ha eit kunnskapsgrunnlag der ein ser på utviklingstrekk og framtidige utfordringar innan transportsektoren. Den vil også ha eit 4-årig handlingsprogram med oversikt over planlagde tiltak og investeringar i perioden.

Tema

  • fylkesvegnettet
  • mobilitet
  • kollektivtransport
  • finansiering
  • nasjonale ansvarsområde

Føringar

RTP skal legge føringar for prioriteringane fylkeskommunen gjer innan sektoren. Den gjev også føringar for korleis fylket skal jobbe for å sikre interessene innan samferdsle som ligg utanfor fylket sine ansvarsområde. Målet er at RTP skal ha same tidsforløp som prosessen med Nasjonal transportplan (NTP), og arbeidet med NTP legg føringar for arbeidet med RTP. 

Medverknad

Det er lagt opp til brei medverknad, der innspel frå alle delar av fylket er viktig i arbeidet med planen. Det skal vere innspelsmøte og høyringar i fleire rundar. 
Høyring: Planprogram RTP 2022-2033 Vestland fylke, frist 14. juli 2020

Tidsline

mai 2020 Framlegg til planprogrammet, planen for planen, blir sendt på høyring med høyringsfrist 14. juli. 
september 2020 Planprogrammet blir politisk vedtatt. 
januar/februar 2021 Innspelsmøte kring om i fylket.
desember 2021 RTP 2022-2033 blir vedtatt i fylkestinget. 

 

Les meir om Nasjonal transportplan (NTP) og Vestland fylke