Nattestenging av fylkesveg i Svelgen

På grunn av omkopling av ei vassleidning vert fv. 614 stengd mellom Breivika og Risekrysset frå onsdag 3. juni kl. 2300 til 0530 neste morgon.

Arbeidet er ein del av bygginga av ny gang- og sykkelveg mellom Breivika og Svelgen.