Infrastruktur Paradis

På Paradis planleggast framtidig infrastruktur og vegnett for å styrke Paradis som knutepunkt.

Veg:  fv. 582 Nesttunveien, fv. 5200 Statsminister Michelsens vei, Jacob Kjødes vei, Tunveien, Paradisalleen
Mål:  På Paradis blir det planlagt framtidig infrastruktur og vegnett for å styrke Paradis som knutepunkt. 
Fase:  Bygging
Kommune:  Bergen

I tråd med kommuneplanens arealdel satsar Bergen på knutepunktsutvikling, med særleg vekt på bybanestoppa. På Paradis planleggast framtidig infrastruktur og vegnett for å styrke Paradis som knutepunkt.

Første konkrete byggeprosjekt er ny gang- og sykkelveg med bru over Nesttunveien og Bybanen.

  • Utviding av veg – det gir betre oversikt inn mot kryss og gir effektiv trafikkavvikling
  • Utviding av gang- og sykkeltilbodet med fortau og sykkelveg for å møte dagens trafikksikkerhetskrav
  • Oppgradering av vatn og avløp, overvann og elektro til dagens standard
  • Legge til rette for sosiale soner, blant anna i Allmenningen

Paradis er eit av dei prioriterte fortettingsområda rundt kollektivknutepunktene langs Bybanen i Bergen. Oppgraderingsprosjektet på Paradis vil styrke grunnlaget for kollektivtrafikken og gi god gange -og sykkeladkomst. Dette prosjektet vil bidra til å sikre attraktive alternativ til personbiltransporten og effektiv arealutvikling av området.