Kom med innspel til Fløksand-Vikebø

Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø ligg no ute til offentleg ettersyn og høyring. Merknadsfrist er sett til 14.04.2021.

DIALOG: Klikk deg inn i innbyggardialogen for å komme med kommentarar til planen. Lenke finn du lenger nede på sida.
DIALOG: Klikk deg inn i innbyggardialogen for å komme med kommentarar til planen. Lenke finn du lenger nede på sida.

Vestland fylkeskommune har i samarbeid med Alver kommune utarbeidd detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for fv. 564 Fløksand-Vikebø. Prosjektet omfattar fv. 564 frå Fløksand til Vikebø på Holsnøy i Alver kommune og omfattar regulering av ca. 4 kilometer med fylkesveg med parallell gang- og sykkelveg.

To alternativ

Utval for areal, plan og miljø i Alver vedtok å leggja ut to alternativ på offentleg høyring, A1 og A2 på strekninga frå Fløksand til kryss med Bjørndalsvegen ved Rylandsvatnet. A1 er skildra i planomtalens kapittel 11 med vekt på endringar og ulikskapar i forhold til alternativ A2. Begge alternativ vert lagt ut på høyring med tilhøyrande plankart og føresegner.

Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 24.02.21–14.04.21.

Vi ynskjer open og lokal medverknad og har tilrettelagt for ein digital innbyggjardialog for grunneigarar og bebuarar i området. Her kan du peike på punkt i planutkastet som ein har merknader til. I kommentarfeltet kan du gje utfyllande opplysningar eller om det er merknadar du ynskjer å få fram som ikkje er stadfesta til eit spesielt punkt.

Når du kjem inn i kartet så er det alternativ A2 som er vist. For å få fram alternativ A1 i sør må du gå inn på kartlagslista oppe til høgre og slå på alle laga for alternativ A1.

Her finn du innbyggardialogen

Merknadene vil bli handsama, og vi vil ved behov ta kontakt med dei som har lagt inn merknad. For å sjå ditt eige innspel etter at du har lagt det inn, må du oppdatere nettsida før det visast. Alle innspel (kart og kommentarfelt) vil visast automatisk under «Sjå alle innspel», men innsendar er anonym. 
Frist for å gje innspel er sett til 14. april 2021.

Informasjonsmøte

17. mars klokka 18.00 inviterer Alver kommune og Vestland fylkeskommune til digitalt informasjonsmøte. I tillegg til ei orientering om arbeidet, vil det vere høve til å stille spørsmål til kommunen og prosjektleiinga. Spørsmål kan sendast på e-post til: ingrid.raniseth@alver.kommune.no

Følg informasjonsmøtet direkte på alver.kommune.no.

Vi vil også invitere til ein open kontordag for dei som ynskjer eit eige møte. Tid og stad, samt informasjon om påmelding til kontordagen, kjem på nettsida til Alver kommune. 

For nærare informasjon om høyringa og informasjonsmøte sjå Høyringar og kunngjeringar.
For spørsmål kontakt Ingrid Raniseth i Alver kommune.