Fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Veg:  fv. 5633 (tidlegare fv. 303)
Fase:  Byggefase frå november 2020 til ferdigstilling i mars 2023.
Kommune:  Årdal
Mål:  Utbetre Seimsdalstunnelen til å tilfredsstille Tunnelsikkerhetsforskriften og samstundes legge til rette for gåande og syklande mellom Seimsdalen og Årdalstangen.
Kostnad:  kostnadsramme: 325 mill. kr.


Vestland fylkeskommune skal oppgradere den 1500-meters lange Seimsdalstunnelen frå 1965 mellom Seimsdalen og Årdalstangen i Årdal kommune til dagens standard. Det skal og bli gang- og sykkelsti gjennom tunnelen. 

Arbeidet tok til seint hausten 2020, og fylkesvegprosjektet skal stå ferdig i
mars 2023. 

Vegstenging

Seimsdalstunnelen blir stengt på kvelds- og nattestid 2. mai til oktober 2022. Det blir fri ferdsel 16.-18. mai og i pinsen, og annakvar helg etter kl. 02.30 natt til laurdagar.

Det er stengt for gåande og syklande i heile anleggstida.

Gjennomkøyringstider i kolonne (Sjå eiga oversikt for helger.)

tidspunkt: gjeld 2. mai-okt. 2022  
kl. 06:00-18:00 fri ferdsel Moglege stengingar på inntil 15 min. grunna sprenging.
kl. 18.00 stengt tunnel  
kl. 18:30 gjennomkøyring  
kl. 19.00 gjennomkøyring  
kl. 19.30 gjennomkøyring  
kl. 20.00 gjennomkøyring  
kl. 20.45-21.00 gjennomkøyring startar frå Tangen
kl. 22.00-22.15 gjennomkøyring startar frå Tangen
kl. 23.15 gjennomkøyring  
kl. 00.15 gjennomkøyring  
kl. 00.15-06.00 stengt  

 

Helgedagar med utvida opning

dato 2022: status og tidspunkt:
14.-16. mai nattestengt med gjennomkøyring kl. 02.00 og kl. 04.00
16., 17. mai fri ferdsel
laur 28. mai fri ferdsel etter kl. 02.30 natt til laurdag
søn 30. mai fri ferdsel
man 31. mai stengingar frå kl. 18.00
laur 4. juni fri ferdsel frå kl. 06.00
søn  5. juni fri ferdsel
man 6. juni fri ferdsel
tys 7. juni stengingar frå kl. 18.00
laur 11. juni fri ferdsel etter kl. 02.30 natt til laurdag
søn 12. juni fri ferdsel
man 13. juni stengingar frå kl. 18.00
laur 25. juni fri ferdsel etter kl. 02.30 natt til laurdag
søn 26. juni fri ferdsel
man 27. juni stengingar frå kl. 18.00
laur 9. juli fri ferdsel etter kl. 02.30 natt til laurdag
søn 10. juli fri ferdsel
man 11. juli stengingar frå kl. 18.00

 

Facebook: Fylkesveg i Årdal kom

Vegmeldingar

Arbeidet med vass- og frostsikring tok til 2. mai 2022. Det skal monterast festeboltar og så skumplater i tak og veggar, og skumplatene skal brannsikrast med armert sprøytebetong i heile tunnelen. Dette let seg ikkje gjere med trafikk i tunnelen og arbeidet blir lagt til kvelds- og nattestid. Difor blir det stengt på natta og delar av kvelden. 

Arbeidet med tunnelen er svært omfattande, og krev vegstenging i anleggstida. Tunnelen var stengt på nattestid mesteparten av 2021 og blir det i lengre periodar også i 2022 for å gjere naudsynt arbeid.

Einaste trafikerte veg

Tunnelen er einaste veg mellom Seimsdalen og Årdalstangen, og stengingane er ein særleg utfordrande del av dette fylkesvegprosjektet. Fylkeskommunen vil tilrettelegge trafikkavviklinga på best mogleg måte i samarbeid med kommunen og arbeidsgjevarar, og ivaretek tryggleiken i krise- og beredskapsituasjonar i lag med naudetatane.  

Sjå stengingstider i tunnelen


Byggefasar

Førebuande arbeid

I november 2020 til og med første veka i januar 2021 vart det gjort førebuande arbeid, som skogrydding og montering av rasfanggjerde langs vegen, og riving og montering av ein del tekniske installasjonar i tunnelen. Arbeidet krevde kortare vegstengingar på inntil ein time.

Drivefase og vegstengingar

Sjølve tunneldrivinga starta i januar 2021. Dette er sprengingsarbeid som vil halde på gjennom året.  Massar må fraktast ut, og lengre og hyppigare stengingar må til i denne fasen. For å kunne gjere arbeidet måtte tunnelen stengast heilt kl. 18-06 i ein lengre periode fram til september 2021, då vart det satt opp båttransport mellom Årdalstangen og Seimsdalen. Det tyngste sprengingsarbeidet vart ferdig i august, og ein gjekk over til nattestengt tunnel med gjennomkøyringar på dagtid.

Tunnelen blir nattestengt i lengre periodar i 2021 og -22.
Det er heilt stengt for gåande og syklande i heile anleggsperioden.

Arbeid i 2022

I januar vart det trukke nye høgspentkablar gjennom tunnelen, og "sjøsida" i tunnelen vart asfaltert. Så tok ein til med riving og asfaltering av andre sida av køyrebana. 

Fjellsålen i den gamle delen av tunnelen blir senka for å gjere ny tunnel høgare, og det blir difor arbeid med sprenging utover våren. Da må vegen stengast i periodar. Det må lagast grøfter for kum og legging av røyrledningar, noko som også krev sprengingsarbeid og stengingar.

Arbeidet med vass- og frostsikring tek til 2. mai. Dette er tidkrevjande arbeid der det først skal monterast festeboltar og så skumplater i tak og veggar. Skumplatene skal så brannsikrast med armert sprøytebetong. Dette let seg ikkje gjere med trafikk i tunnelen og arbeidet blir lagt til kvelds- og nattestid.

Naudsituasjonar og beredskap

Fylkeskommunen legg til rette for at naudetatane kan ivareta tryggleik og beredskap for innbyggarane under bygginga av tunnelen. Det vil ligge ein båt tilgjengeleg for brann, helse og politi på Årdalstangen gjennom heile driveperioden, samt ein brannbil på Seimsdalssida. I dei to vekene i januar med nattestengt tunnel, blir det også ståande ein ambulanse med utstyr på Årebru i Seimsdalen. 

Tunnelportal
SKAL UTBETRAST: Inngang frå aust fv. 5633 Seimsdalstunnelen (tidlegare fv. 303)


Sprengingsarbeid og båttransport 6. april til 22. august 2021

Etter at drivearbeidet tok til i januar 2021 vart det klart at ein trengte lengre samanhengande arbeidsperiodar i tunnelen med meir intensiv jobbing for å ha betre framdrift. Dette medførte stengt tunnel også på kveldstid frå kl. 18.00-06.00. Det vart satt opp båttransport mellom Tangen og Seimsdalen på kveldstid. Opningstidene var drøfta med kommunen, naudetatane og innbyggarar i området.

Med gjennomkøyringstider som i februar og mars vart det for mykje stress og dagleg usikkerheit om ein klarte å opne vegen til rett tid på morgonen etter arbeidet på natta. HMS og tryggleik for arbeidarar og trafikantar kjem alltid først, og sikring og opprydding av vegbana etter arbeidet tek tid. I denne perioden vart det og arbeida i eit område med meir ujamn kvalitet på fjellet, med behov for meir tid til ev. uføresette hendingar. Det var fri ferdsel i tunnelen i fellesferien i veke 28, 29 og 30. 

Entreprenør

Fylkesvegprosjektet vart tildelt entreprenør Bertelsen og Garpestad AS i oktober 2020 etter anbodsrunde. Dei held til i Egersund, og rigga seg til på Årdalstangen i slutten av november 2020. Anleggskontoret er i Seimsdalen, medan fylkeskommunen har prosjektkontor i Øvre Årdal.