Fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Veg:  fv. 5633 (tidlegare fv. 303)
Fase:  Byggefase frå november 2020 til mars 2023.
Kommune:  Årdal
Mål:  Formålet er å utbetre Seimsdalstunnelen slik at den tilfredsstiller Tunnelsikkerhetsforskriften, og samtidig legge til rette for gåande og syklande mellom Seimsdalen og Årdalstangen. Ferdig: mars 2023. 
Kostnad:  Kostnadsramme: 325 mill. kr.


Vestland fylkeskommune skal oppgradere den 1500-meters lange Seimsdalstunnelen frå 1965 mellom Seimsdalen og Årdalstangen i Årdal kommune til dagens standard. Det skal og bli gang- og sykkelsti gjennom tunnelen. 

Arbeidet tok til seint hausten 2020, og fylkesvegprosjektet skal stå ferdig i
mars 2023. 

Vegstenging

Det er eit omfattande arbeid som skal gjerast med tunnelen, og vegstenging må til i anleggstida. Tunnelen vil bli stengt på nattestid mesteparten av 2021 for å få gjort naudsynt arbeid, og det blir heilt stengt for gåande og syklande i anleggstida. Tunnelen er einaste veg mellom Seimsdalen og Årdalstangen, og stengingane ein særleg utfordrande del av dette fylkesvegprosjektet. Fylkeskommunen vil tilrettelegge trafikkavviklinga på best mogleg måte i samarbeid med kommunen og arbeidsgjevarar, og ivaretek tryggleiken i krise- og beredskapsituasjonar i lag med naudetatane.  

Sjå stengingstider i tunnelen

Byggefasar

Førebuande arbeid

I november 2020 til og med første veka i januar 2021 vart det gjort førebuande arbeid, som skogrydding og montering av rasfanggjerde langs vegen, og riving og ny montering av ein del tekniske installasjonar i tunnelen. Arbeidet krevde kortare vegstengingar på inntil ein time.

Drivefase 2021 og vegstengingar

Sjølve tunneldrivinga starta i januar 2021. Dette er sprengingsarbeid som vil halde på gjennom året.  Massar må fraktast ut, og lengre og hyppigare stengingar må til i denne fasen. For å kunne gjere arbeidet måtte tunnelen stengast heilt kl. 18-06 i ein lengre periode fram til september 2021, då vart det satt opp båttransport mellom Årdalstangen og Seimsdalen. Det tyngste sprengingsarbeidet vart ferdig i august, og ein gjekk over til nattestengt tunnel med gjennomkøyringar på dagtid.

Tunnelen blir nattestengt i nesten heile 2021, med faste gjennomkøyringstider på dagtid. Det blir heilt stengt for gåande og syklande. 

Fri ferdsel f.o.m. 17. november 2021

Det er fri ferdsel i tunnelen dag og natt f.o.m. 16. november kl. 22.00, med enkelte nattestengingar og kortare stengingar dagtid grunna arbeidet som står att. Bilistar må vere merksame på varierande vegdekke. Stengingar vil bli varsla. 

Oppstart 3. januar 2022

Når anlegget startar opp att 3. januar skal det først trekkast nye høgspentkablar gjennom tunnelen før sjøsida i tunnelen skal asfalterast i midten av januar.
Etter asfaltering vil trafikken flyttast over til denne sida og en vil gå i gang med å rive asfalt gjennom tunnelen på den sida der trafikken har gått tidlegare.

Fjellsålen i den gamle delen av tunnelen skal senkast, og det blir difor arbeid med sprenging att fram til våren. Da må vegen stengast i periodar. Dette vil skje på dagtid, men vil truleg kunne gjennomførast med kortare stengingar på inntil ein halvtime. Meir informasjon om vegstenging i vinter kjem.

Transport ved utilsikta vegstenging i Seimsdalstunnelen

Om vegen må stengast, kan det bli satt inn båttransport med tilhøyrande busstilbod, som ved arbeidet fram til 22. august 2021. 

Naudsituasjonar og beredskap

Fylkeskommunen legg til rette for at naudetatane kan ivareta tryggleik og beredskap for innbyggarane under bygginga av tunnelen. Det vil ligge ein båt tilgjengeleg for brann, helse og politi på Årdalstangen gjennom heile driveperioden, samt ein brannbil på Seimsdalssida. I dei to vekene i januar med nattestengt tunnel, blir det også ståande ein ambulanse med utstyr på Årebru i Seimsdalen. 

Tunnelportal
SKAL UTBETRAST: Inngang frå aust fv. 5633 Seimsdalstunnelen (tidlegare fv. 303)


Sprengingsarbeid og båttransport 6. april til 22. august

Etter at drivearbeidet tok til i januar 2021 vart det klart at ein trengte lengre samanhengande arbeidsperiodar i tunnelen med meir intensiv jobbing for å ha betre framdrift. Dette medførte stengt tunnel også på kveldstid frå kl. 18.00-06.00. Det vart satt opp båttransport mellom Tangen og Seimsdalen på kveldstid. Opningstidene var drøfta med kommunen, naudetatane og innbyggarar i området.

Med gjennomkøyringstider som i februar og mars vart det for mykje stress og dagleg usikkerheit om ein klarte å opne vegen til rett tid på morgonen etter arbeidet på natta. HMS og tryggleik for arbeidarar og trafikantar kjem alltid først, og sikring og opprydding av vegbana etter dagleg arbeid tek tid. I denne perioden vart det og arbeida i eit område med meir ujamn kvalitet på fjellet, med behov for meir tid til ev. r uføresette hendingar.    

Det var fri ferdsel i tunnelen i fellesferien i veke 28, 29 og 30. 

Entreprenør

Fylkesvegprosjektet vart tildelt entreprenør Bertelsen og Garpestad AS i oktober 2020 etter anbodsrunde. Dei held til i Egersund, og rigga seg til på Årdalstangen i slutten av november 2020. Anleggskontoret er i Seimsdalen, medan fylkeskommunen har prosjektkontor i Øvre Årdal.