Fv. 5633 Seimsdalstunnelen

Veg:  fv. 5633 (tidlegare fv. 303)
Fase:  Byggefase frå november 2020 til ferdigstilling i mars 2023.
Kommune:  Årdal
Mål:  Utbetre Seimsdalstunnelen til å tilfredsstille Tunnelsikkerhetsforskriften og samstundes legge til rette for gåande og syklande mellom Seimsdalen og Årdalstangen.
Kostnad:  kostnadsramme: 325 mill. kr.


Vestland fylkeskommune oppgrader den 1500-meters lange Seimsdalstunnelen frå 1965 mellom Seimsdalen og Årdalstangen i Årdal kommune til dagens standard. Det blir også gang- og sykkelsti gjennom tunnelen. 

Fylkesvegprosjektet tok til hausten 2020, og skal etter planen stå ferdig i mars 2023. 

Facebook: Fylkesveg i Årdal kom

Vegstenging

  • Stenging på kvelds- og nattestid varer omlag ut oktober 2022.
  • Frå september blir det meir presise gjennomkøyringar med ledebil. Då byrjar betongsprøyting av tunnelen, og rydding av vegbana blir meir krevjande. 
  • Tunnelen blir heilt stengt i 36 timar ved to høve, i veke 47 i november og ein gang i desember. Det blir da satt opp båttransport som tidlegare.
  • Det er stengt for gåande og syklande i heile anleggstida.

Gjennomkøyring i kolonne hausten 2022

(Sjå eiga oversikt for helger.) 

7. sept.-okt. 2022: Gjennomkøyring med ledebil:  
kl. 06:00-18:00 fri ferdsel Moglege stengingar
inntil 15 min. grunna sprenging.
kl. 18.00 stengt  
kl. 18:30 ei kolonne kvar veg start Seimsdalen
kl. 19.00 ei kolonne kvar veg start Seimsdalen
kl. 19.30 ei kolonne kvar veg start Seimsdalen
kl. 20.00 ei kolonne kvar veg start Seimsdalen
kl. 20.50 ei kolonne kvar veg
følgjer bussen
start Tangen
kl. 22.00 kolonne Tangen
kl. 22.15 kolonne Seimsdalen
kl. 23.15 kolonne Tangen
kl. 23.20 kolonne Seimsdalen
kl. 00.10 kolonne Tangen
kl. 00.15 kolonne Seimsdalen
kl. 00.15-06.00 stengt  

 

Helgedagar med utvida opning

laur 3. sept. fri ferdsel etter kl. 02.30
søn 4. sept.  fri ferdsel
laur 17. sept. fri ferdsel etter kl. 02.30
søn 18. sept. fri ferdsel
laur 1. okt. fri ferdsel etter kl. 02.30
søn 2. okt.  fri ferdsel
laur 15. okt.  fri ferdsel etter kl. 02.30
søn 16. okt. fri ferdsel


Vegmeldingar

Arbeid hausten 2022

Det blir enno jobba med å vass- og frostsikre tunnelen med skum. I veke 36 startar arbeidet med betongsprøyting av tunnelen, dette skal sikre mot brann. Arbeidet varer til slutten av oktober. 
Portalane, inngangane til tunnelen, skal også på plass i haust. Første portalen blir støypt litt ut i oktober, den andre i november. 
I samband med portalstøypingane må tunnelen stengast i 36 timar. Det blir da satt opp båttransport som tidlegare. 

Behovet for vass- og frostsikring viser seg å vere noko større enn vi trudde, og dette arbeidet tek lenger tid. Det blir no jobba for opning av ny tunnel før sommarferien 2023. 

Einaste trafikerte veg

Tunnelen er einaste veg mellom Seimsdalen og Årdalstangen, og stengingane er ein særleg utfordrande del av dette fylkesvegprosjektet. Fylkeskommunen tilrettelegg trafikkavviklinga på best mogleg måte i samarbeid med kommunen og arbeidsgjevarar, og ivaretek tryggleiken i krise- og beredskapsituasjonar i lag med naudetatane. 

Sjå stengingstider i tunnelen


Byggefasar

Førebuande arbeid

I november 2020 til og med første veka i januar 2021 vart det gjort førebuande arbeid, som skogrydding og montering av rasfanggjerde langs vegen, og riving og montering av ein del tekniske installasjonar i tunnelen. Arbeidet krevde kortare vegstengingar på inntil ein time.

Drivefase og vegstengingar

Sjølve tunneldrivinga starta i januar 2021. Dette er sprengingsarbeid som vil halde på gjennom året.  Massar må fraktast ut, og lengre og hyppigare stengingar må til i denne fasen. For å kunne gjere arbeidet måtte tunnelen stengast heilt kl. 18-06 i ein lengre periode, då vart det satt opp båttransport mellom Årdalstangen og Seimsdalen frå 6. april til 22. august 2021. HMS og tryggleik for arbeidarar og trafikantar kjem alltid først, og sikring og opprydding av vegbana etter arbeid tek tid. Det tyngste sprengingsarbeidet vart ferdig i august, og ein gjekk over til nattestengt tunnel med gjennomkøyringar på dagtid hausten -21.

Tunnelen blir nattestengt i lengre periodar i 2021 og -22.
Det er heilt stengt for gåande og syklande i heile anleggsperioden.

Arbeid i 2022

I januar vart det trukke nye høgspentkablar gjennom tunnelen, og "sjøsida" i tunnelen vart asfaltert. Så tok ein til med riving og asfaltering av andre sida av køyrebana. 

Fjellsålen i den gamle delen av tunnelen blir senka for å gjere ny tunnel høgare, og det blir difor arbeid med sprenging utover våren. Da må vegen stengast i periodar. Det må lagast grøfter for kum og legging av røyrledningar, noko som også krev sprengingsarbeid og stengingar.

Arbeidet med vass- og frostsikring tok til 2. mai. Dette er tidkrevjande arbeid der det først skal monterast festeboltar og så skumplater i tak og veggar. Skumplatene skal så brannsikrast med armert sprøytebetong. Dette let seg ikkje gjere med trafikk i tunnelen og arbeidet blir lagt til kvelds- og nattestid.

I oktober og november blir tunnelportalane støypt, inngangane til tunnelen. 

Naudsituasjonar og beredskap

Fylkeskommunen legg til rette for at naudetatane kan ivareta tryggleik og beredskap for innbyggarane under bygginga av tunnelen. Det vil ligge ein båt tilgjengeleg for brann, helse og politi på Årdalstangen gjennom heile driveperioden, samt ein brannbil på Seimsdalssida. I dei to vekene i januar med nattestengt tunnel, blir det også ståande ein ambulanse med utstyr på Årebru i Seimsdalen. 

Tunnelportal
SKAL UTBETRAST: Inngang frå aust fv. 5633 Seimsdalstunnelen (tidlegare fv. 303)

 

Entreprenør

Fylkesvegprosjektet vart tildelt entreprenør Bertelsen og Garpestad AS i oktober 2020 etter anbodsrunde. Dei held til i Egersund, og rigga seg til på Årdalstangen i slutten av november 2020. Anleggskontoret er i Seimsdalen, medan fylkeskommunen har prosjektkontor i Øvre Årdal.