Fv. 5633 Seimsdalstunellen

Veg:  fv. 5633 (tidlegare fv. 303)
Fase:  Byggefase frå november 2020 til ferdigstilling våren 2023.
Kommune:  Årdal
Mål:  Utbetre Seimsdalstunellen til å tilfredsstille Tunellsikkerhetsforskriften og samstundes legge til rette for gåande og syklande mellom Seimsdalen og Årdalstangen.
Kostnad:  kostnadsramme: 325 mill. kr.


Vestland fylkeskommune oppgrader den 1500-meters lange Seimsdalstunellen mellom Seimsdalen og Årdalstangen i Årdal kommune til dagens standard. Tunellen er frå 1965. Det blir også gang- og sykkelsti gjennom tunellen. 

Fylkesvegprosjektet tok til hausten 2020 og skal stå ferdig før sommaren 2023. 

Facebook: Fylkesveg i Årdal kom

Vegstenging

Tunellen er einaste veg mellom Seimsdalen og Årdalstangen, og dei naudsynte stengingane er ein særleg utfordrande del av dette fylkesvegprosjektet.

  • Kolonnekøyring og kort periode med nattestengt tunell:
    Rundt påsken 2023, sjå Opningstider.
  • Fri ferdsel frå og med 27. oktober 2022 utanom desse tidene.
  • Det er heilt stengt for gåande og syklande i heile byggeperioden. 

Vegmeldingar

Arbeid vinteren 2023

Inne i tunellen jobbar vi med gang- og sykkelvegen som skal gå gjennom tunellen. Det blir gjort kabeltrekking og elektroniske installasjonar, og naudutrusting skal og på plass no. Utanfor tunellen er det enno mykje murarbeid som skal gjerast.  

Inn mot og rundt påske blir det ein runde til med asfaltering og støyping av rekkverk, samt siste rest av vass- og frostsikring i tunellen. Noko av dette arbeidet medfører dagar med kolonnekøyring med ledebil, og ein vil få ein kort periode med nattestengt tunell att.

Når vegen må stengast

I periodar må tunellen stengast heilt for trafikk for å få gjort naudsynt arbeid, som ved sprengingsarbeidet i 2021 og 2022. Fylkeskommunen tilrettelegg då trafikkavviklinga på best mogleg måte i samarbeid med kommunen og arbeidsgjevarar, og ivaretek tryggleiken i krise- og beredskapsituasjonar i lag med naudetatane. 

Arbeid i 2022

Fjellsålen i den gamle delen av tunellen vart senka for å gjere ny tunell høgare. I januar vart det trukke nye høgspentkablar gjennom tunnelen, og "sjøsida" i tunellen vart asfaltert. Så tok ein til med riving og asfaltering av andre sida av køyrebana. 

Arbeidet med vass- og frostsikring tok til 2. mai 2022. Det blei montert festeboltar og skumplater i tak og veggar, som blei brannsikra med armert sprøytebetong i heile tunnelen hausten 2022. Arbeidet blei gjort på kvelds- og nattestid då det ikkje lot seg gjere med trafikk i tunellen.

Portalane, inngangane til tunellen, blir støypte i to omgangar. Første portalen i november 2022, den andre i januar 2023. Da må tunellen stengast i 36 timar, og det blir satt opp båttransport som tidlegare. Både sjølve støypinga og herdetida for betongen krev ei lenger stenging her. 

Behovet for vass- og frostsikring viste seg å vere noko større enn vi trudde, og dette arbeidet tok lenger tid. Det blir no jobba for opning av ny tunell før sommaren 2023. 

Sjå stengingstider i tunnelen


Byggefasar

Førebuande arbeid

I november 2020 til og med første veka i januar 2021 vart det gjort førebuande arbeid, som skogrydding og montering av rasfanggjerde langs vegen, og riving og montering av ein del tekniske installasjonar i tunnelen. Arbeidet krevde kortare vegstengingar på inntil ein time.

Drivefase og vegstengingar

Sjølve tunneldrivinga starta i januar 2021. Dette er sprengingsarbeid som vil halde på gjennom året.  Massar må fraktast ut, og lengre og hyppigare stengingar må til i denne fasen. For å kunne gjere arbeidet måtte tunnelen stengast heilt kl. 18-06 i ein lengre periode, då vart det satt opp båttransport mellom Årdalstangen og Seimsdalen frå 6. april til 22. august 2021. HMS og tryggleik for arbeidarar og trafikantar kjem alltid først, og sikring og opprydding av vegbana etter arbeid tek tid. Det tyngste sprengingsarbeidet vart ferdig i august, og ein gjekk over til nattestengt tunnel med gjennomkøyringar på dagtid hausten -21.

Tunnelen blei nattestengt i lengre periodar i 2021 og -22. Det er heilt stengt for gåande og syklande i heile anleggsperioden.

Naudsituasjonar og beredskap

Fylkeskommunen legg til rette for at naudetatane kan ivareta tryggleik og beredskap for innbyggarane under bygginga av tunnelen. Det vil ligge ein båt tilgjengeleg for brann, helse og politi på Årdalstangen gjennom heile driveperioden, samt ein brannbil på Seimsdalssida. I dei to vekene i januar med nattestengt tunnel, blir det også ståande ein ambulanse med utstyr på Årebru i Seimsdalen. 

Tunnelportal
SKAL UTBETRAST: Inngang frå aust fv. 5633 Seimsdalstunnelen (tidlegare fv. 303)

 

Entreprenør

Fylkesvegprosjektet vart tildelt entreprenør Bertelsen og Garpestad AS i oktober 2020 etter anbodsrunde. Dei held til i Egersund, og rigga seg til på Årdalstangen i slutten av november 2020. Anleggskontoret er i Seimsdalen, medan fylkeskommunen har prosjektkontor i Øvre Årdal.