Fv. 542 Notland – Mosterhamn

Strekninga Notland–Mostehamn er prioritert som eit av tiltaka på det tidlegare riksvegnettet i Bømlopakken. Prosjektet omfattar omlegging eller utbetring langs eksisterande veg, samt bygging av gang- og sykkelvegar langs deler av strekninga.

Veg:  Fv. 542
Fase:  Byggefase
Kommune:  Bømlo
Mål:  Vegutbetring og trafikksikring.
Kostnad:  49 mill.kr. (2021-kr)