Askøypakken

Store delar av vegnettet på Askøy har låg standard, og er ikkje tilpassa dagens trafikk. Askøypakken vil gje betre framkomst og tryggleik for trafikantane.

 

Veg:

Askøypakken har tilsaman ti delprosjekt under byggeleiing av Vestland fylkeskommune. Sjå meir informasjon om nokre av desse lengre nede på sida.

Fase: Byggefase

Mål:

På Askøy er det behov for utbetringar og tilrettelegging for fotgjengarar, syklistar og kollektivtrafikk.

Kostnad:

1,6 milliarder kroner (2015-kroner) medrekna ramme til kollektivtiltak 200 millionar kroner og ramme til «andre tiltak» 220 millionar kroner. 

Askøypakken er finansiert av bompengar.


Kommune:

Askøy

Klikk på pluss nederst til høyre på kartet så vil markert område for vegprosjektet komme til syne.

Sjå kart i fullversjon

Skiftesvik-Marikoven
Fv. 213 Skiftesvik-Marikoven blir ny og ubetra, og er ein av flere delprosjekt i Askøypakken.