Utvikling av større samarbeidsprosjekt i fylket

Fylkeskommunen gir råd og støtte til utvikling av større samarbeidsprosjekt for forsking og innovasjon mellom forskingsorganisasjonar (SFI), privat og offentleg sektor.

Fylkeskommunen kan ofte bidra til utvikling av større forskingsinitiativ som Sentre for forskingsdriven innovasjon i Forskingsrådet og klyngesatsinger i Klyngeprogammet til Innovasjon Noreg.

I 2022 kan aktørar i Vestland søkje om inntil 100.000 kroner i støtte til å utvikle større regionale samarbeidssøknader til nasjonale og internasjonale ordningar innan berekraftig verdiskaping.

Fylkeskommunen har også ei aktiv rolle i søknader til EU, som Horisont Europa. 

Regionalt forskingsfond Vestland er ein eigen forskingsfinansieringsordning, der samarbeid med forsknigsorganisasjonar er sentralt.

Har du spørsmål? Kontakt gjerne forskingskoordinator Jone Engelsvold.