Samarbeid med forskingsorganisasjon

Vi har som mål å få på plass ei ordning der forskingsorganisasjonar, bedrifter og offentlige aktørar kan få råd og støtte til utvikling av større brukarretta initiativ. Det gjeld til dømes søknader om Sentre for forskingsdriven innovasjon i Forskingsrådet og Klyngeprogammet i Innovasjon Noreg (Arena, NCE m.v)

Sida er under utvikling.