Opphald i forskingsorganisasjon

For bedrifter som ønsker å etablere relasjon til forskingsmiljø og komme i gang med forsking i bedrift kan støtte til eit hospiteringsopphold for ein person frå bedrifta i ein forskingsorganisasjon for ein kortare periode være ein god start. Forskingsorganisasjonar kan og få økonomisk støtte for å tilby ein kandidat frå næringslivet slike forskingsopphold. Bedrifter og forskingsorganisasjonar kan få hjelp til å etablere slike prosjekt.

For ein kandidat i næringslivet kan et forskingsopphold i ein forskingsinstitusjon danne grunnlag for vidare samarbeid om forskingsdrevet innovasjon. Kandidaten får moglegheit til å sette seg inn i og definere forskingsproblemstillingar som er relevant for bedrifta som sender ut kandidaten. Opphaldet kan også danne grunnlag for ein søknad om Nærings-phd (NFR-ordning) eller andre forskingsmidlar.

Det vil vere eit føremon om prosjekta er innan dei tematiske satsingsområda, desse er:

  1. Bioøkonomien - Berekraftig vekst, til dømes nye artar innan sjømat og landbruk, aquakultur og  sirkulærøkonomi
  2. Teknologiutvikling, til dømes mellom ulike bransjar, grøne skiftet, energi, fornybar energi, teknologi og IKT
  3. Reiseliv, til dømes nye attraksjonar, berekraft, kortreist mat

Målet er at mobilitetsordning skal vere nyttig for dei involverte partane, slik at ein ynskjer å halde fram samarbeidet med eigne resursar og at ein klarar å løfte samarbeidet ut frå individnivå.

Kven er ordninga relevant for?

Aktuelle kandidatar for forskingsopphald er frå enkeltbedrifter. Vi prioriterer kandidatar frå:

  • Små- og mellomstore bedrifter innan dei prioriterte områda og som har liten forskingserfaring eller som i stor grad nyttar erfaringsbasert innovasjon.
  • Bedrifter som søker samarbeid med FoU med mål om å få fram nye prosjektidear og koplingar som kan føre til konkrete samarbeid om innovasjon og FoU-prosjekt.

Vi gjer merksam på at det er Høgskulen på Vestlandet som søker mobilitetsprosjekt på vegne av bedrifter og FoU-miljø. Ta kontakt for identifisering og konkretisering av tema for eit mobilitetsprosjekt. Sjølv om Høgskolen på Vestlandet står for planlegging og oppfølging av mobilitetsordninga, kan kandidatar ha opphald på ulike FoU-institusjonar i regionen.

Korleis kan vi hjelpe?

Kontaktpersonen kan hjelpe til med identifisering og konkretisering av tema for mobilitetsprosjektet, basert på konkrete utfordringar som initiativtakar fremjar. Vidare hjelper kontaktpersonen med kartlegg potensielle FoU-miljø som kan ta imot kandidaten og med utforming av søknaden.

Saksbehandlingstid: inntil 4 veker.