Søk om støtte til forprosjekt til forsking

150 000 kr i støtte til ei eller fleire bedrifter som i samarbeid med eit forskingsmiljø skal førebu eit meir omfattande FoU-prosjekt i bedrifta(-ene).

Målet er å førebu FoU-prosjekt knytt til bedriften sitt innovasjonsprosjekt. Støtta skal i all hovudsak nyttast til å betale FoU-partnarar for deira bidrag i prosjektet. Støtta kan utgjere maksimum 50 prosent av totalbudsjettet til prosjektet – avhengig av prosjekttype. Eigeninnsats frå bedrifta si side kan vere kapital eller lønna timar.

Kva kan vi gi støtte til?

Vi kan gi støtte til tre typar prosjekt (definisjon nedst på denne sida):

 • Forundersøking (50 prosent støtte)
 • Eksperimentell utvikling (25–50 prosent)
 • Industriell forsking (50 prosent støtte)

For å kome i gang med eit forprosjekt, må du kontakte ein kompetansemeklar eller kontaktpersonane i fylkeskommunen.

Kven kan søkje?

Små og mellomstore bedrifter i Vestland fylke kan enkeltvis eller i samarbeid med andre bedrifter søke om støtte. Bedriftene og prosjektet må vere knytt til dei tematiske satsingsområda, desse er:

 1. Bioøkonomien - Berekraftig vekst,  til dømes nye artar innan sjømat og landbruk, aquakultur og  sirkulærøkonomi
 2. Teknologiutvikling,  til dømes mellom ulike bransjar, grøne skiftet, energi, fornybar energi, teknologi og IKT
 3. Reiseliv, til dømes nye attraksjoner, berekraft, kortreist mat

Korleis kan vi hjelpe?

Kompetansemeklaren kan hjelpe med identifisering og konkretisering av tema for forprosjektet, basert på dei utfordringar som initiativtakar fremjar. Vidare kan kompetansemeklaren hjelpe til med å finne FoU-miljø som bedrifta kan samarbeide med. Alle søknader skal gå via kompetansemeklarar.

Midlane kan nyttast til å førebu meir omfattande FoU-prosjekt. Støtta skal i all hovudsak brukast til å betale FoU-partnar for deira bidrag i prosjektet (minst 80 prosent). Støtta kan utgjere maksimum 50 prosent av prosjektet sitt totalbudsjett. Eigeninnsats frå bedrifta si side kan vere kapital eller timar (reknskapsført løn).

 • Prosjektet du søker støtte til, må vere eit samarbeid mellom bedrifta di og ein forskingsinstitusjon.
 • Målsettinga med prosjektet skal vere å legge grunnlag for eit større prosjekt. Det kan vere eit Skattefunn-prosjekt, eit RFF kvalifiseringsprosjekt, eller ulike typar hovedprosjekt.
 • Innovasjon må vere ein viktig del av prosjektet.
 • Søknadssummen må vere maksimalt 150 000 kr og ikkje utgjere meir enn 50 prosent av totale prosjektkostnadar.
 • Midlane vert gjeve som bagatellmessig støtte.
 • Maksimal timesats for eigeninnsats: 1,2 promille av nominell årslønn (maks. 1100 kr). Reelle lønskostnadar må førast i reknskap.
 1. Ta kontakt med ein av kompetansemeklarane for å vurdere behov, idé, og om ordninga eignar seg.
 2. Ta kontakt med prosjektleiaren for skjema for prosjektskildring.
 3. Få hjelp av kompetansemeklaren til å finne forskar/FoU-miljø.
 4. Start arbeidet med å lage ein prosjektplan.
 5. Send planen til prosjektleiar, som saman med arbeidsgruppa vil førehandsgodkjenne søknaden.
 6. Opprett søknad på «mitt nettsted» hjå Forskingsrådet og send inn søknad saman med utfylt søknadsskjema på nettsida: FORREGION.
  OBS! Tre obligatoriske vedlegg må sendast inn saman med søknaden, sjå forskingsrådet si side.
 7. Fortløpande handsaming av søknaden hjå fylkeskommunen og i Forskingsrådet.
 8. Dersom du får innvilga støtte, får du tilsendt eit tilsegnsbrev.

Støtta vert gjeve som bagatellmessig støtte. Prosjektet må falle innanfor ein av definisjonane som under:

Forundersøking, industriell forsking eller eksperimentell utvikling.

Det vert gjeve inntil 50 prosent støtte til forprosjektet, maks 150 000 kroner.

Forundersøking: evaluering og analyse av potensialet i eit prosjekt, med det formål å støtte avgjerdsprosessen gjennom ei objektiv og rasjonell påvising av sterke og svake sider, moglegheiter og truslar, identifisere kva ressursar ein treng for å gjennomføre det, og til slutt vurdere utsiktene til å lykkast.

Industriell forsking: planlagt forsking eller kritisk undersøking med sikte på tileigning av ny kunnskap og nye ferdigheiter for å utvikle nye produkt, prosessar eller tenester, eller med sikte på ei betydeleg bedring av eksisterande produkt, prosessar eller tenester. Det omfattar utforming av komponentar til samansette system og kan omfatte utvikling av prototypar i eit laboratoriemiljø eller i eit miljø med simulerte grensesnitt mot eksisterande system samt av pilotprosjekt, når det er nødvendig for den industrielle forskinga og særleg for å validere allmenn teknologi.

Eksperimentell utvikling: tileigning, kombinering, utforming og bruk av eksisterande vitskaplege, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskapar og ferdigheiter med sikte på å utvikle nye eller forbedra produkt, prosesser eller tenester. Kan omfatte utforming av prototypar, demonstrasjonar, pilotprosjekt, prøving og validering av nye eller forbedra produkt, prosessar eller tenester i miljø som er representative for dei reelle driftsforholda, der hovudmålet er ytterlegare teknisk forbedring av produkt, prosessar eller tenester som ikkje er fullt utvikla. Dette kan omfatte utvikling av ein kommersielt brukbar prototype eller eit kommersielt brukbart forsøksprosjekt, som nødvendigvis er det endelege kommersielle produktet, og som er for dyrt å produsere for bruk berre til demonstrasjon og validering.

Eksperimentell utvikling omfattar ikkje rutinemessige eller regelmessige endringar av eksisterande produkt, produksjonslinjer, produksjonsprosessar, tenester eller anna pågåande verksemd, sjølv om desse endringane kan utgjere forbedringer.

I FORREGION-forprosjekt er det eit krav at bedrifta som søker, må ha forskningspartnar, og at minst 80 prosent av støtta går til forskningsmiljøet.