Tilskot til innsats for sosial utjamning av helseskilnadar i kommunen.

I 2021 kunne kommunar i Vestland fylkeskommune søkje om midlar til sosial utjamning av helseskilnadar.

Vestland fylkeskommune vil styrke grunnlaget for gode kvardagsliv og like moglegheiter for alle. I måla for folkehelsearbeidet i Vestland skal vi arbeide for ei samfunnsutvikling som utjamnar sosial ulikskap. Føremålet med ordninga er å støtte kommunane sitt arbeid med utjamning av sosial ulikskap. No er ordninga vidareført i ny ordning om Tilskot til berekraftig samfunnsutvikling.

Vilkår for tildeling

Søkjar som får tilsegn om tilskot skal i ettertid levere ei enkel rapportering som viser korleis tilskotet er nytta og om mål for tiltaket er nådd.

Aktuelle ressursar og verktøy