Tilskot til folkehelsearbeid i kommunane i Vestland

Kommunar i Vestland fylkeskommune kan no søkje om midlar til prosess- og utviklingsarbeid som bidrar til ei betre folkehelse.

Føremål med ordninga:

Kommunane skal kunne prioritere å jobbe for ei betre folkehelse. Midlane skal nyttast til utvikling av folkehelsearbeidet i tråd med nasjonale og regionale satsingsområde, men med utgangspunkt i kunnskap om lokale behov. Berekraftsmål nr. 10: sosial ulikheit er eit premiss for tilskotsordninga. Tilskotsordninga skal bidra til kommunane sitt arbeid med å sikre like mogelegheiter til god livskvalitet og helse, uansett alder.

Kven kan søkje:

Kommunane i Vestland fylkeskommune. Kvar kommune kan sende inn ein søknad.

Søknadsfrist:

Søknadane vert handsama to gonger i 2020. I 2020 er søknadsfristen 15. mai og 15. september.

Krav til søknaden:

Søknad skal registrerast elektronisk på www.regionalforvaltning.no. Den elektroniske søkjarportalen baserer seg på standard søknadsskjema. Teksten som søkjaren må fylle ut i kvar kategori kan skrivast kort og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg til søknaden.

Kva kan få støtte:

I 2020 vert det gjeve ei lik fordeling av midlar til folkehelsearbeid til kommunane i Vestland på 100.000 kr. Midlane skal nyttast til kommunale prosessar og utviklingsarbeid som stør opp om mål og strategiar knytt til regional plan for folkehelse 2014-2025 – fleire gode levekår for alle, og regional plan for folkehelse 2015-2025 – saman for god helse og trivsel, samt dei overordna måla i Utviklingsplan for Vestland som no er under arbeid:

 • Mål 1 Klima og miljø som premiss for samfunnsutvikling
 • Mål 2 Lokalsamfunn som ramme for gode kvardagsliv i heile Vestland
 • Mål 3 Like mogelegheiter til å delta i verdiskaping
 • Mål 4 Vestland som det leiande verdiskapingsfylket og nasjonal pådrivar for eit regionalisert og desentralisert Noreg.

  Midlane kan nyttast innan eit eller fleire av innsatsområda under
 • Satsingar forankra i kommunale planer for å utvikle befolkningsretta og systematisk
  folkehelsearbeid.
 • Arbeid for å sikre at utjamning av sosiale helseskilnader er sett som tema i kommunane sine plandokument.
 • Samlingar og kompetanseheving på tvers av kommunen sine sektorar.

  Midlane kan ikkje dekke
 • Ordinær drift, innkjøp av utstyr, anlegg og fysiske tiltak eller einskild arrangement.
 • Førebyggjande arbeid innanfor helsetenesta sine satsingsområde.

Midlar som ikkje vert nytta ut frå gjevne vilkår, kan krevjast betalt tilbake.

Vilkår for tildeling:

 • Rapportering på aktivitetar og måloppnåing skal skje i tråd med tilsegnsbrev.
 • Kommunen må ha eigen finansiering, dette kan vere i form av eigeninnsats.
 • Det er krav om tilbakebetaling dersom prosjekt ikkje vert gjennomført i tråd med tilsegnsbrevet.

Merknad:

Tidlegare Sogn og Fjordane og Hordaland fylker har hatt ulik innretting når det gjeld støtte til folkehelsearbeid. I Vestland fylkeskommune må støtteordningane samordnast, og tilpassast nye nasjonale føringar på området. Tilskotsordninga er gjeldande for år 2020, til vi får nye føringar for søknad om folkehelsemidlar på plass.