Tilskot til innsats for sosial utjamning av helseskilnadar i kommunen.

I 2021 kunne kommunar i Vestland fylkeskommune søkje om midlar til sosial utjamning av helseskilnadar. Ny utlysing kjem vår 2022. Små justeringar for ordninga kan forekomme.

Vestland fylkeskommune vil styrke grunnlaget for gode kvardagsliv og like moglegheiter for alle. I måla for folkehelsearbeidet i Vestland skal vi arbeide for ei samfunnsutvikling som utjamnar sosial ulikskap. Føremålet med ordninga er å støtte kommunane sitt arbeid med utjamning av sosial ulikskap.

Arbeidet kan innebere å:

  • styrke kommunen sitt kunnskapsgrunnlag/folkehelseoversikt knytt til sosial ulikskap
  • auke kompetanse om arbeid med sosial utjamning på tvers av kommunale sektorar
  • utvikle tiltak i tråd med kommunen sitt kunnskapsgrunnlag

Kven kan søkje

Kommunane i Vestland fylkeskommune kan søkje.

Søknadsvurdering

Vi vil handsame og vurdere søknadene ut frå gjeldande kriterium for ordninga:

  • Kommunen si folkehelseoversikt må ligge til grunn for val av innsats.
  • Tiltak det søkjast midlar til skal hovudsakleg vere befolkningsretta, gjerne kombinert med strategiar retta mot særlege grupper. Det er ikkje tilstrekkeleg med innsats retta mot enkeltgrupper eller individ.
  • Brei involvering knytt til utvikling og iverksetting av tiltak.

Avgrensing

Midlane frå fylkeskommunen kan ikkje støtte:

  • Ordinær drift, innkjøp av utstyr, anlegg og fysiske tiltak eller einskild-arrangement
  • Førebyggjande arbeid innanfor helsetenesta sine satsingsområde

Søknadsfrist

Ny utlysing for ordninga kjem vår 2022.

Krav til søknaden

Søknad skal sendast inn ved bruk av søknadsskjema på fylkeskommunen sine nettsider. Teksten som søkjaren må fylle ut i kvar kategori kan skrivast kort og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg til søknaden.

Vilkår for tildeling

Søkjar som får tilsegn om tilskot skal i ettertid levere ei enkel rapportering som viser korleis tilskotet er nytta og om mål for tiltaket er nådd.

Aktuelle ressursar og verktøy

- Utjamning av sosial ulikhet i kommunane
- Sosial ulikhet påvirker helse – tiltak og råd
- Anbefalte tiltak mot sosial ulikhet i helse
- Folkehelseinstituttet – Sosial ulikhet i helse