Friskliv i Vestland fylke

Vestland arbeider for eit godt friskliv. Les vidare om dei ulike aktivitetane og satsingane som skjer i  fylke

Tilskot til kommunale frisklivs-, lærings- og meistringstilbod.

Fylkeskommunen forvaltar midlar på vegne av Helsedirektoratet, til etablering eller utvikling av kommunalt frisklivsarbeid. Ordninga er statleg finansiert, og utlysing kjem normalt tidleg på våren.

Trykk vidare for meir informasjon om ordninga

Nettverket "Friskliv i Vestland fylke".

Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i Vestland og Frisklivssentralen i Bergen samarbeider om arrangering av webinar knytt til frisklivsarbeid. Webinara er meint som ein arena for påfyll og erfaringsutveksling for tilsette i kommunar som arbeider med frisklivsarbeid. I tillegg har webinara til hensikt å knytte nettverk og bli betre kjent med ulike aktivitetar som går føre seg i fylket. 

Ta kontakt om du ønsker meir informasjon om komande hendingar, eller ønsker å komme i kontakt med andre som deltek i nettverket.

Finn din frisklivssentral

Helsedirektoratet har ei nettside med oversikt over kommunar med etablerte frisklivssentralar. Finn oversikta her.

Aktuelle ressursar og verktøy: