Søk om løyvefritak

Dersom du ønskjer å tilby transport knytt til Inn på tunet-ordninga, eller transport knytt til småskala reiseliv eller turistverksemd, kan du få dispensasjon frå krav om løyve.

Fritaket gjeld berre to ordningar:

  • Transport knytt til Inn på tunet-ordninga
  • Transport knytt til småskala reiseliv/turistverksemd

Vilkår for løyvefritak

Fylkeskommunen vil først undersøkje om nokon som alt har løyve for drosje eller turvogn kan utføre denne tenesta. I få fall vil du ikkje få løyvefritak.

Du får ikkje løyvefritak viss du allereie innehar turvogn- og/eller drosjeløyve. 

Du som søkjer om løyvefritak må oppfylla dei same vilkåra som ved turvogn- og drosjeløyve, men du treng ikkje fagleg kompetanse.

Utfyllande informasjon

Nærare informasjon om retningslinjene for løyvefritak, kva som skal gå fram av søknaden og søknadsbehandlinga:

Inn på tunet

Småskala turistverksemd