Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

Tilskotsordninga skal fremje lokale initiativ til handling for ei berekraftig utvikling av fylket. Søk innan 15. september.

Det blir gitt støtte opp til 50 000 kr for gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Det kan normalt gjevast inntil 50 prosent av total kostnad.

I særskilde høve kan høgare løyvingar vurderast.

Kven kan søkje

Frivillige lag, organisasjonar, grendelag, velforeiningar.

Søknadsfrist

Søknadane vert handsama to gonger i året. I 2020 vert søknadsfristane 15. mai og 15. september.

Krav til søknaden

Søknad skal registrerast elektronisk på regionalforvaltning.no – lenke til høgre.

Den elektroniske søkjeportalen baserer seg på standard søknadsskjema. Teksten som søkjaren må fylle ut i kvar kategori for å kunne sende inn søknaden, kan skrivast kort og konsist. Innhaldet kan utdjupast i vedlegg i søknaden.

Vilkår for tildeling

Ordninga omfattar prosjekt innanfor miljø, klima, natur og biologisk mangfald. Konkrete, handlingsretta tiltak og haldningsskapande arbeid vil bli prioriterte.

Søkjarar som får innvilga tilskot, skal levere kortfatta rapport for bruk av tilskotet i tråd med tilsegnsbrevet. Ufullstendige søknadar vert ikkje handsama.